Austeritatea=Transferarea banilor de la săraci la bogați, sub pretextul crizei economice

0

Justice for all. Not just the richPolitica de austeritate din Marea Britanie este fundamentată ideologic şi are ca scop deturnarea finanţelor de la săraci la cei bogaţi, sub pretextul crizei economice, a declarat pentru RT scriitorul John Wight.
Ministrul de Finanţe din Marea Britanie, George Osborne anunţă reduceri de cheltuieli guvernamentale de mai multe miliarde, în timp ce măsurile de austeritate au lovit deja mulţi oameni din Marea Britanie.
Osborne a susţinut că economia britanică este “ieşită de la terapie intensivă.”

RT l-a întrebat pe Wight dacă el crede că este într-adevăr aşa.
John Wight: Numai într-o lume ideală a Partidului Conservator ar fi adevărat. Ţara a realizat o creştere 1,1% în ultimii trei ani – cel mai slab nivel de creştere în economia acestei ţări din ultimii 100 de ani. Acesta în nici un caz nu poate să fie considerat un succes.

RT:Cine vor fi cei mai afectaţi de aceste noi reduceri?
John Wight: În mod clar cei săraci vor fi loviţi mai tare, ca o continuare a experimentului în masa al disperării umane, pe care acest guvern de coaliţie l-a descris în mod mincinos ca fiind o politică economică. Acesta este fundamentat ideologic şi vom asista la o economie a casei de nebuni. Şi se face cu scopul de a determina transferul de avere de la cei săraci la cei bogaţi, sub pretextul unei crize economice – nu motiv, este un pre-text. Criza economică care a lovit această ţară în 2007 a fost 9/11-ul lor economic.

RT: Cifrele oficiale arată că deficitul a fost în creştere anul trecut, în ciuda reducerilor anterioare. Deci, există vreun rost pentru ele?

John Wight: Ei bine, asta e ceea ce am spus: acest lucru este determinat ideologic. Dacă aveţi în vedere aceste politici de la baza economiei, atunci în mod clar este complet iraţional. Economistul american Paul Krugman le-a descris în ultima vreme ca fiind asemeni “unui medic medieval care extrage sângele unui pacient”, iar atunci când nu funcţionează, extrage şi mai mult sânge de la pacient. Acest lucru este în întregime adecvat pentru a descrie această politică economică, această austeritate.

Austeritatea a fost istoric discreditată. Ea nu funcţionează în vremuri de recesiune. Într-o perioadă de recesiune, guvernul are nevoie să cheltuie mai mult pentru a relansa cetăţeanul care este contractat, deoarece profiturile sunt blocate.

Şi trebuie să plasaţi aceasta în contextul în care Biroul de Statistică Financiară, propriul departament al Guvernului, înfiinţat pentru a monitoriza aceste lucruri, a venit cu o cifră în aprilie, care a arătat că, în ultimul trimestru al anului trecut companiile din Marea Britanie, cu excepţia băncilor, au stat pe un excedent de 318 miliarde de lire sterline. Şi banii aceia sunt bani de care avem nevoie în economie. Ei nu investesc, ei cheltuie toate stimulentele din partea guvernului sub formă de subvenţii fiscale şi reduceri de impozite pentru cei bogaţi, pe care guvernul le-a dat bogaţilor în ultimii trei ani.

RT: Care credeţi că este cea mai bună modalitate prin care guvernul poate lupta cu deficitul?

John Wight: Trebuie să investească în economia reală. Trebuie să înceapă dirijarea băncilor spre a împrumuta mai degrabă, decât a se ruga la bănci, în special băncile la care deţinem o cotă majoritară, cum ar fi RBS. Guvernul ar trebui să preia operaţiunile RBS şi să înceapă creditarea, în interesul economiei reale. Economia are nevoie de ea. Avem o criză de locuinţe în ţară, este cea mai gravă din lume, este un scandal. Şi avem nevoie să se investească în case la preţuri accesibile.

Mai degrabă, decât pedepsirea celor săraci pentru că sunt săraci, ar trebui să înceapă de fapt, redirecţionarea banilor de la cei bogaţi la cei săraci, aşa cum stă bine unei societăţi civilizate.

RT: Osborne a anunţat reduceri la bugetul poliţiei. Credeţi că va afecta rata criminalităţii?

John Wight: Ei bine, nu chiar, pentru că, pe baza a ceea ce ştim, acum o mulţime de criminali sunt de fapt în poliţie. Ei stau, de asemenea, în sălile de consiliu şi în Camera Lorzilor. Aceasta poate avea un efect. Dar cred că ei au consolidat poliţia şi au confiscat puterea regională de la poliţie. Rămâne încă de văzut. Dar, aşa cum am spus, reducerile din bugetul poliţiei sunt minime în comparaţie cu reducerile pentru cei săraci din punct de vedere al diminuării beneficiilor şi aşa mai departe.

Preluare: dantanasescu.ro / rt.com

UK austerity: ‘Diverting money from poor to rich under guise of economic crisis’

The UK’s austerity policy is ideologically driven and is aimed at diverting finance from the poor to the rich under the pretext of the economic crisis, writer John Wight told RT.

Britain’s Chancellor of the Exchequer George Osborne is announcing billions more in the government spending cuts while austerity measures are already biting for many people across the UK.

 Osborne claimed that British economy is “out of intensive care.” RT asked Wight if he thinks that is really the case.

 John Wight: Only in a fine world of the Tory party would that be the case. The country’s seen 1.1 percent growth in the last three years – the worst level of growth in this country’s economy over the last 100 years. That can by no means be considered a success.

RT: Who’s going to be the most affected by these latest cuts?

John Wight: Clearly the poor are going to be hit harder as a continuation of the mass experiment in human despair, which this coalition government has cheated to describe as an economic policy. It is ideologically driven and we see economics of the madhouse. And it is done with the objective of affecting the transference of wealth from the poor to the rich under the pretext of an economic crisis – not reason, it’s a pre-text. The economic crisis which hit this country in 2007 was their economic 9/11.

RT: Official figures show the deficit has been growing last year, despite previous cuts. So is there any point to them?

John Wight: Well, that’s what I’ve just said: this is ideologically driven. If you are considering these policies on the basis of economics, then clearly it is completely irrational. The US economist Paul Krugman lately described it as “a medieval doctor draining a patient’s blood,” and when that doesn’t work, draining more blood from the patient. This is entirely appropriate to describe this economic policy, this austerity.

Austerity historically has been discredited. It doesn’t work in times of recession. At a time of recession the government needs to spend more to reintroduce the man which is contracted as profits stumble.

And you must place this along the fact that the Office of Financial Statistics, the government’s own body set up to monitor these things, came up with a figure in April which stated that in the final quarter of last year UK businesses, excluding banks, were sitting on 318 billion pounds of surplus. And that money is money we need in the economy. They are not investing, they spend all the inducements from the government by the way of tax subsidies and tax cuts for the rich that the government has given to the rich over the last three years.

RT: What do you think is the best way that the government can fight the deficit?

John Wight: It has to start investing in the real economy. It has to start directing banks to lend rather than pleading with banks, especially banks in which we own a majority share, such as RBS. The government should take over RBS’s operations and start lending in the interest of the real economy. The economy needs it. We have a housing crisis in the country, it’s the worst in the world, it’s a scandal. And we need to start investing in affordable homes.

Rather than punishing the poor for being poor we should start actually diverting money from the rich to the poor, as befitting a civilized society.

RT: Osborne announced cuts to the police budget. Do you think that will affect the crime rate?

John Wight: Well, not really, because based on what we know now a lot of criminals are actually in the police. They are also sitting in the boardrooms and in the House of Lords. It may have an effect. But I think they’ve consolidated the police and taken away the regional power from the police. It is yet to be seen. But as I say the cuts in the police budget are minimal compared to the cuts for the poor in terms of benefit cuts and so on.

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.