Scrisoare de protest

0

Scrisoare de protest semnată de peste 250 de ONG-uri din Uniunea Europeană

În atenţia: d-lui José Manuel Barroso, Preşedinte al Comisiei Europene & Comisarului pe Probleme de Mediu (DG ENVI), Comisarului pentru Energie (DG ENER), Comisarului pentru Schimbări Climatice (DG CLIMA), Comisarului pentru Întreprinderi şi Industrie (DG ENTR), Comisarului pentru Politica Comună Agricolă (DG AGRI);

Către: Membrii Consiliului European şi preşedinţilor de State (Preşedinţi, Prim Miniştri şi Miniştri vizaţi)

Către: Membrii Parlamentului European

Ref: Hidrocarburi neconvenţionale / Directiva privind Impactul de Mediu (EIA) şi alte proiecte ale Instituţiilor Europene tangente subiectului dezvoltării Hidrocarburilor neconvenţionale în Europa

Noi, grupuri de cetăţeni preocupaţi şi organizaţii de mediu active în domeniul combaterii dezvoltării în Europa a hidrocarburile neconvenţionale suntem extrem de îngrijoraţi în legătură cu ultimele evoluţii privind Directiva privind Studiile de Impact de Mediu (EIA), cu planurile Comisiei Europene de a crea un cadru European privind hidrocarburile neconvenţionale, precum şi în ce priveşte tratatele şi proiectele transatlantice ale Comisiei Europene. Pentru extragerea gazului şi petrolului de şist, a gazului asociat rocilor cu permeabilitate redusă(tight gas)şi a gazului asociat zăcămintelor de cărbuni (coal bed methane)se foloseşte o tehnologie denumită fracturare hidraulică sau “fracking”.Această tehnologie vine la pachet cu multiple şi inevitabile efecte negative asupra mediului, schimbărilor climatice, asupra sănătăţii umane şi asupra unor libertaţi fundamentale şi drepturilor omului.

Principalele motive pentru care noi, semnatarii acestei scrisori deschise, ne împotrivim acestei industrii sunt:

· Extragerea acestor hidrocarburi va înrăutăţi amprenta de carbon a Uniunii Europene şi ne va îndeparta, dacă nu chiar va periclita atingerea obiectivelor europene privind energia şi schimbările climatice. În loc să ne îndepărtăm de sursele de energie fosile şi să dezvoltăm mai multe resurse de energii regenerabile şi să îmbunătăţim politicile în domeniul eficienţei energetice, această industrie ne va face captivi ai unui nou ciclu de combustibili fosili extrem de poluanţi.

· Această industrie necesită un sistem complex de conducte, de pompe de menţinere a presiunii şi de noduri de transport, pentru a putea funcţiona. Asta duce în mod inevitabil la scurgeri de metan: diferite evaluări consideră că se scurge astfel între 4% şi 11% din volumul total de metan produs. Metanul este un gaz cu efect de seră care, pe un interval măsurat de 20 de ani, s-a dovedit de 86 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon (CO2). Asta face ca exploatarea de combustibili neconvenţionali (CFN) să aibă un impact negativ asupra climei mai important chiar decât cel pe care îl are cărbunele.

– Tehnicile de extracţie folosite au consecinţe distructive şi irevocabile asupra comunităţilor locale şi asupra mediului; procedurile necesită utilizarea unei proporţii uriaşe de resurse primare: pământ, apă şi aer. Dat fiind că pentru transportul gazului e nevoie de un mare număr de vehicole, astfel de proiecte antrenează sarcini indirecte asupra economiei UE, prin degradarea infrastructurii drumurilor, podurilor, etc. Majoritatea drumurilor publice din UE – mai cu seamă în zonele rurale – nu sunt proiectate pentru a asigura deplasarea vehicolelor cu gabarit depăşit, sau a convoaielor stradale folosite în industria respectivă.

– Un număr semnificativ de locuitori ar fi afectaţi în mod direct de tipul acesta de exploatare – incluzându-i pe cei care trăiesc doar din agricultura de subzistenţă (din cultivarea pământului).Extragerea gazului de şist i-ar sărăci.

– Promovarea politică a acestor activităţi merge în sens contrar nevoii tot mai mari de sisteme economice locale, bazate pe o tradiţie naturală şi culturală, şi pe utilizarea energiilor regenerabile.

– Exploatarea de combustibili neconvenţionali corespunde unei industrializări pe scară mare; are un impact uriaş asupra planificării regionale şi afectează un mare număr de zone dens populate, sau cu un echilibru ecologic fragil – acest lucru s-a constatat în SUA, Canada şi Australia.

Studii care documentează aceste riscuri au fost deja publicate de autorităţile europene. Acestea sunt informate de numeroasele studii ştiinţifice validate colegial (peer reviewed), şi de impactul îngrijorător al acestei industrii. Cu toate acestea, se pare că legiuitorii accepta să ignore toate aceste aspecte semnificative. Mai mult, sunt ignorate într-un mod brutal până şi opiniile populaţiei direct afectate.

Situaţia legală actuală din UE nu garantează obligativitatea Studiilor asupra Impactului de Mediu (directiva EIA) în cazul explorării şi exploatării de combustibili neconvenţionali în Europa, ceea ce reprezintă o violare permanentă a principiilor europene în ce priveşte mediul, a ţintelor legate de planificarea regională şi a valorilor democratice fundamentale ale Europei. O astfel de cerinţă (obligativitatea sudiilor de impact de mediu pentru proiectele privind combustibilii neconvenţionali) ar fi necesitat studii de referinţă înaintea începerii unor noi proiecte şi ar fi garantat o mai bună integrare a comunităţilor locale în procesul decizional.

Cadrul de funcţionare a exploatării combustibililor neconvenţionali prezentat de comisia europeană e doar un set de recomandări fără caracter obligatoriu, care merge împotriva rezultatelor propriului său studiu de impact, care solicită luarea de măsuri legislative. Datorită acţiunii comune duse de d-l. Barroso şi de ţări precum Regatul Unit al Marii Britanii, Polonia, România, Republica Cehă şi Ungaria, UE îşi deschide uşile către o industrie foarte poluantă şi prea puţin reglementată. Promisiunile făcute, de a „dezvolta un cadru European de referinţă pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a zăcămintelor neconvenţionale de hidrocarbonaţi”, nu vor fi respectate.

Argumentele de mai sus, care se bazează pe evidenţe faptice, au fost formulate în numeroase împrejurări din partea unor grupuri de cetăţeni preocupaţi, precum şi de organizaţii de mediu, mai ales în ce priveşte rezoluţia de la Korbach. Se pare că politicienii noştri nu doresc – sau nu sunt pregătiţi – să ia aceste argument în considerare.

Acest lucru constituie o serioasă negare a democraţiei şi un semn limpede că balanţa înclină în favoarea unor câştiguri financiare pe termen scurt, nesigure şi dăunătoare pentru mediu, în detrimentulsănătăţii publice şi dezvoltării sustenabile pe termen lung. În plus, s-a putut observa existenţa unor cazuri de corupţie la nivel local. Comunităţile locale au fost condamnate la suferinţe şi insecuritate, existând violări ale drepturilor omului şi măsuri represive, precum cele luate recent la Pungeşti (România), Zurawlow (Polonia) şi Barton Moss (Marea Britanie). Încrederea în Uniunea Europeană dispare cu repeziciune.

Această stare de lucruri trebuie luată în considerare în contextul revizuirii Directivei privind Studiile de Impact de Mediu (EIA) şi negocierilor CEFTA şi TAFTA, având în vedere că aceste acorduri sunt negociate în cel mai deplin secret. Acest lucru nu trebuie tolerat de Parlamentul European, de Consiliul European şi de către Comisia Europeană. Comisia Europeana a anunţat „un cadru de recomandări fără caracter obligatoriu” asupra gazelor de şist. Până unde va merge flexibilitatea, având în vedere uriaşele presiuni din partea investitorilor şi a industriei energetice?

În ce priveşte CEFTA şi TAFTA, devine tot mai evident că Directiva REACH privind chimicalele e unul din obiectivele pe care le au în vizor. Cu toate acestea, o astfel de reglementare e unealta care împiedică industria – în special în sectorul chimic, care crează produse folosite în sectorul minier – să facă tot ce doreşte. E, de asemenea, de notat că regulile de arbitraj între companii şi state, încurajate de Tratatul Cartei Energiei sunt făcute în avantajul investitorului. Investitorii pot contesta legislaţia privitoare la mediu pretextând că ar reprezenta un obstacol pentru investiţiile – şi deci pentru profiturile – lor. Din asta pot decurge:

– Plata unor compensaţii semnificative către companii, compensaţii care sunt prelevate din budgetele statelor membre.

– Un sistem de liber-schimb derivat din Tratatul cartei energiei, care e complet în favoarea sectorului privat şi al investitorilor, trecând peste interesul public şi suveranitatea statelor membre.

Datorită tuturor motivelor de mai sus, facem un apel solemn către membrii Consiliului European, către Comisari şi către membrii Parlamentului European să acţioneze acum în interesul populaţiilor statelor membre şi a tuturor cetăţenilor Uniunii Europene. Negarea faptelor descrise anterior ar însemna că legislatorii europeni sunt pregătiţi să accepte efectele nocive pe care exploatarea prin fracturare hidraulică le are în viitorul imediat şi asupra generaţiilor viitoare.

Domnilor membri ai Parlamentului European, trebuie să acţionaţi limpede şi decisiv, astfel încât legea să fie lipsită de ambiguităţi. Aplicarea Directivei privind Studiile de Impact de Mediu (EIA) e necesară pentru evaluarea întregului ciclu de funcţionare a puţurilor de exploatare a combustibililor fosili neconventionali şi trebuie implementată înaintea oricărei activităţi de explorare sau de construcţie (amenajarea suprafeţei, forare, cimentare, izolare, diagrafie geofizica a putului de foraj). Având în vedere numeroasele consecinţe pe care le au, utilizarea tehnicilor de fracturare pentru explorarea şi exploatarea surselor de combustibili fosili trebuie să fie supusă unor evaluări obligatorii privind impactul de mediu.

Domnilor membri ai Consiliului European, domnule Preşedinte al Comisiei Europene, domnilor comisari şi şefi de stat şi de guvern, sunteţi datori să luaţi măsuri pentru eliminarea mecanismului ISDS (mecanismul de soluţionare a disputelor între investitor şi stat) din cadrul CETA/TAFTA, deoarece subminează sistemele judiciare naţionale/locale şi poate fi utilizat pentru atacarea obiectivelor de mediu deja existenteschimbările climatice şi ţintele energetice, protejarea consumatorului şi principiile legale ale Uniunii Europene. Exceptată de la această eliminare trebuie să fie doar legislaţia REACH, care ar trebui chiar îmbunătăţită.

Joint open letter to EU institutions

For the attention of: José Manuel Barroso, President of the European Commission, & Commissioners from DG ENVI, ENER, CLIMA, ENTR, AGRI; To European Council Members and national heads of state (President, Prime Ministers & Ministers concerned);

To Members of the European Parliament.

Subject: Unconventional fossil fuels / Environmental Impact Assessment (EIA)

Directive & other projects from the European Institutions

We, groups of concerned citizens and environmental organisations, mobilised against the development in Europe of unconventional fossil fuels (UFFs), are extremely worried about the recent developments regarding review of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, plans for a European UFF framework and also about transatlantic agreements and projects of the European Commission.

To extract shale gas, shale oil, tight gas and coal-bed methane a technique called hydraulic fracturing or “fracking” is being used. This goes along with multiple and unavoidable impacts on the environment, on climate, on people’s health and on a number of fundamental freedoms and human rights.

The main reasons why we oppose this industry are:

The extraction of these hydrocarbons will worsen our GHG – footprint and will divert or even jeopardize European energy and climate objectives. Instead of moving away from fossil fuel energy sources, developing more sources of renewable energy, and improving energy – efficiency policies, this industry would lock us into another dirty fossil fuel cycle;

This extraction industry requires a massive system of pipelines, pressure stations and transportation hubs in order to operate. This inevitably leads to methane leaks, with different reports suggesting leakage of between 4% and 11% of the total methane volume produced. As a greenhouse gas, methane is 86 times more potent than CO2 on a 20 – year timescale, which makes UFF production potentially even more damaging for climate than coal itself.

The extraction techniques impact ecosystems and local environments in a destructive and irrevocable manner;

These extraction projects take up a disproportionate amount of essential primary resources: land, water and air;

As the industry requires a vast number of vehicles for transportation purposes, these projects al so carry secondary burdens to the EU economy such as public infrastructure depreciation on roads, bridges, etc. Most public roads in the EU are not designed to carry the added weight of the “super trucks” or “road – trains” that the industry uses, especially in rural areas.

A significant number of inhabitants would be directly affected by this type of exploitation, including those who survive exclusively by farming their land. Extraction would lead to an increase in poverty;

Political promotion of these act ivities completely contradicts the growing need for local economic systems based on natural and cultural heritages and renewable energies;

UFF activities correspond to large – scale industrialisation – they have massive impacts on regional planning and affect a wide range of densely populated areas and environmentally sensitive zones, as observed in the USA, Canada, and Australia.

The European authorities have already published studies demonstrating these risks. They are aware of the numerous scientific and peer – reviewed studies warning about the multiple and worrying impacts attached to this industry. However, it seems that policymakers appear of a mind to ignore all these significant facts. Further to this, even the opinions of directly affected population s are being brutally ignored.

The current legal situation in the EU does not guarantee a mandatory EIA for the exploration and extraction of UFFs throughout Europe, and represents a permanent violation of European environmental policy principles, of regional planning goals and of fundamental European democratic values. This essential requirement would have necessitated baseline studies before the commencement of new projects and would have guaranteed better inclusion of local communities in the decision – making process.

The UFF framework that will be announced by the European Commission is just a set of non- binding recommendations that goes against the results of its own impact assessment requiring legislative actions. Thanks to the joint action of Mr. Barroso and countries such as the UK, Poland, Romania, Czech Republic and Hungary, the EU are opening the doors to a poorly regulated and heavily polluting industry. The promises made to “develop an EU framework for safe and secure unconventional hydrocarbon extraction” will not be kept.

The above arguments, backed up by evidence, have been expressed on many occasions by groups of concerned citizens and environmental organisations, particularly with regard to the Korbach Resolution. It appears that our politicians do not wish or are not prepared to take these arguments into consideration.

This is a serious denial of democracy and a clear sign that the balance is tipping in favour of uncertain short-term and en vironmentally damaging financial gain, at the cost of long-term public health and sustainable environment. In addition, we have noted that there is some corruption at local level. Local communities have been plunged into distress and insecurity, with violations of human rights and repression, as recently in Pungesti (Romania), Zurawlow (Poland) and Barton Moss (Great Britain); and trust in the European Union is vanishing fast.

This state of affairs needs to be taken into consideration as part of the review of the EIA Directive, and also in the negotiations on CETA and TAFTA, as these agreements are being negotiated in absolute secrecy. This cannot be tolerated by the EU Parliament, EU Council and EU Commission. The Commission announced a “non – binding framew ork” on shale gas. What will be the flexibility when taking into account the huge pressure from investors and the energy industry?

Regarding CETA and TAFTA, it is becoming increasingly evident that REACH is in their sights.

However, this regulation is the tool that prevents industries from doing just about anything, especially in the chemical sector, which makes products for the mining industry. We also note that the arbitration rules between firms and states, encouraged by the Energy Charter Treaty, is on e that is best suited to the investors. Investors may challenge environmental legislation purely on the basis that it represents an obstacle to their investments and thus their profits. This may result in:

Payment of considerable financial compensation to companies, which is then taken from individual member state budgets A free-trade system that takes its lead from the Energy Charter Treaty, and completely favours the private sector and investors over public interest and member state sovereignty.

For all the reasons detailed above, we solemnly call upon the members of the European Council, the Commissioners and the Members of the European Parliament to take action now, in the best interests of their member state populations and all EU citizens. Denying the facts previously described would mean that European policymakers are ready to accept the harmful effects of fracking for the immediate future and for future generations.

Members of the European Parliament, you must act decisively and with clarity so that the law is unambiguous. This Environmental Impact Assessment is required for the life cycle of the well and should come into force prior to any exploration or construction activity (pad construction, drilling, cementing, casing, wire line logging, etc.).

Considering its numerous impacts, the use of fracking techniques for the exploration and exploitation of fossil fuel energy sources should be subject to a mandatory Environmental Impact Assessment.

Members of the European Council, Mr. President of the European Commission, and Commissioners, national Heads of States and Ministers concerned, you should definitely act for the removal of an ISDS (Investor – State – Dispute – Settlement) within CETA/TAFTA because it torpedoes our judicial systems and it can be used to attack the already political enacted environmental policy objectives, climate change and energy targets, consumer protection and legal principles of the European Union, and the exception on the REACH regulation which, if anything, should even be streng thened.

 

France        Agir pour l’environnement

Austria       Bürgerinitiative SCHIEFESgas – Weinviertel statt Gasviertel

Austria       Bürgerinitiative Risiko-Gas

Belgium      Climaxi vzw

Belgium      Corporate Europe Observatory

Belgium      Fracking Free Ireland – Brussels

Belgium      Friends of the Earth Flanders & Brussels

Bulgaria     Climate action coalition

Bulgaria     Foundation for Environment and Agriculture

Bulgaria     Fracking Free Bulgaria

Canada      BC Tapwater Alliance Stop Fracking British Columbia

Canada      Council of Canadians

Canada      Ernst versus Encana

Canada      WARNED (Toronto), group initiated by the Romanian diaspora in Canada

Czech Republic        Centrum pro dopravu a energetiku

Czech Republic        Koalice STOP HF

Europe        End Ecocide in Europe

Europe        Food & Water Europe

Europe        Push Europe

Europe        Via Campesina Europa

France        Association Gaïa SOS Planète en Danger

France        Association Le Cercle de Gindou

France        Association Stop Forages Bugey Sud

France        Association Stop Forages Bugey Sud (01)

France        Association Unis Vers Un Milly Vert

France        ATTAC France

France        Bastagaz – Alès

France        Collectif “Montpellier Littoral contre les gaz, pétrole de schiste!”

France        Collectif “non gaz de schiste” Florac

France        Collectif 07 Stop au Gaz et Huiles de Schiste

France        Collectif 34 Grand Montpellier “Gaz de Schiste : Non Merci !”

France        Collectif 91 Non au gaz et huile (pétrole) de schiste

France        Collectif AJC

France        Collectif ALDEAH

France        Collectif Causse Méjean – Gaz de Schiste NON !

France        Collectif citoyen  Ile de France non aux gaz et pétrole de schiste

France        Collectif Citoyen Anti-Gaz de Schiste Pézenas, Castelnau de Guers et Environs

France        Collectif citoyen du Narbonnais Non gaz et pétrole de schiste

France        Collectif de Vigilance CAMISGAZ

France        Collectif des Dindons

France        Collectif des Taupes énervées

France        Collectif des Trois vallées non au gaz et pétrole de schiste

France        Collectif du Pays Fertois, Non au pétrole de schiste

France        Collectif Garrigue-Vaunage

France        Collectif Gazpart 02

France        Collectif Haut-Bugey, Non aux forages d’hydrocarbures

France        Collectif Houille-ouille-ouille

France        Collectif Isérois Stop GHRM38

France        Collectif Lavilledieu

France        Collectif Nantais pour l’accès aux soins pour tous

France        Collectif Non au gaz de schiste Montélimar Drôme Sud

France        Collectif non au gaz de schiste Roynac

France        Collectif Stop au gaz de schiste 39

France        Collectif Stop au Gaz de Schiste Anduze

France        Collectif Stop Pétrole de Schiste Sud

France        Collectif Touche pas à mon schiste

France        Collectif viganais non au gaz de schiste, ni ici, ni ailleurs

France        Collectif viganais non au gaz de schiste, Ni ici, Ni ailleurs

France        Convergence Citoyenne pour la Transition Energétique

France        Coordination Eau Ile-de-France

France        CRI Nonville

France        Écolectif Dégaze Gignac et Environs

France        Fondation Danielle Mitterrand France Libertés

France        FrenteAmplioOpositorFrance-Mexico-Dto

France        Fundation Danielle Mitterrand, France Libertés

France        Gaz de Schiste Non Merci – Clapiers

France        Les Amis de la Terre (Friends of the Earth France)

France        Objectif Terre 77

Germany   Aktionsbündnis No Fracking Mülheim an der Ruhr

Germany   Aktionsbündnis No Moor Fracking

Germany   BI “Kein CO2-Endlager Altmark”

Germany   BI Fracking freies Hamburg

Germany   BI gegen Gasbohren im Landkreis Rotenburg

Germany   BI Gemeinsam gegen Gas- und Probebohrungen am Niederrhein/Rees

Germany   BI Gesundheit und Klimaschutz Unterelbe

Germany   BI-Frackloses Gasbohren im LK Rotenburg/Wümme

Germany   BIGG-Werne

Germany   BIST e.V. Herbern

Germany   BUND Landesverband Niedersachsen e.V.

Germany   Bürgerinitiative CO2ntra Endlager

Germany   Bürgerinitiative Fracking freies Hamburg-Harburg

Germany   Bürgerinitiative Fracking freies Hessen

Germany   Bürgerinitiative für ein lebenswertes Korbach

Germany   Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager e.V. Schleswig-Holstein

Germany   Bürgerinitiative gegen Gasbohren in Kleve

Germany   IG NRÜ gegen Fracking e.V.

Germany   IG Rees gegen Gasbohren e.V.

Germany   IG Schönes Lünne

Germany   Interessengemeinschaft Fracking-freies Artland e.V., Quakenbrück

Germany   Interessengemeinschaft gegen Gasbohren in Hamminkeln/Niederrhein

Germany   PowerShift

Germany   urgewald e.V.

International           Blue Planet Project

International           Frack Free World – FFW

Ireland        Action for Thoughtful Use of Natural Resources  – ATUN

Ireland        Carrick Against Fracking

Ireland        Environmental Pillar

Ireland        FÍS NUA

Ireland        Fracking Free  Clare

Ireland        Fracking Free Cork

Ireland        Fracking Free Ireland

Ireland        Good Energies Alliance Ireland

Ireland        Irish Citizens Party

Ireland        Irish Doctors  Environmental  Association – IDEA

Ireland        Keep Ireland Fracking Free

Ireland        Love Ireland Ban Fracking

Ireland        Love Leitrim

Ireland        No Fracking Dublin

Ireland        No Fracking Ireland

Ireland        North West Network Against Fracking

Ireland        Sporting Rights Owners Association Ireland

Ireland        Talamh

Ireland        The Swans and the Snails Limited

Ireland        United Farmers Association – UFA

Italy             Associazione Bed and Breakfast  “Parco Maiella Costa Trabocchi”

Italy             Associazione Ernesto Ragazzoni  (Orta)

Italy             Invisible Cities APS

Lithuania   Alliance Zali.lt

Lithuania   Centre for Sustainable Development

Lithuania   Green Policy Institute

Lithuania   Lithuanian Green Movement

Lithuania   Lithuanian Green Party

Lithuania   Peasant and Green Party of Lithuania

Macedonia               Association for environmental protection Terra Floria

Netherlands             Burgerinitiatief Schaliegas Vrij Boxtel

Netherlands             Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands

Netherlands             Stichting Schaliegas Vrij Haaren

Netherlands             Stichting Schaliegasvrij Nederland

Netherlands             Transnational Institute

Northern Ireland    Ban Fracking  Fermanagh

Northern Ireland    Fermanagh Fracking Awareness Network – FFAN

Northern Ireland    NOTFOR$HALE – Belfast

Norway      Transition Nesodden

Poland        Citizens Affairs Institute

Poland        Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Poland        Workshop for All Beings Association

Romania    Academia Civica Bihor, Oradea

Romania    Activisti fara frontiere (Activists without borders), Bucharest

Romania    Asociatia Alburnus Maior (Rosia Montana)

Romania    Asociatia Amicii Bucovinei, Campulung Moldovenesc

Romania    Asociatia Art-Hoc, Oradea

Romania    Asociatia Centrul pentru Studii si Initiativa Civica, Arad

Romania    Asociatia Cetatenilor Abuzati din Romania, Iasi

Romania    Asociatia LIFE, Oradea

Romania    Asociatia Muriel, Vaslui

Romania    Asociatia Proiect Moral, Oradea

Romania    Asociatia Quantic, Bucharest

Romania    Asociatia Romania Vie, Bucharest

Romania    Asociatia Salvati Bucurestiul, Bucharest

Romania    Asociatia SPEhRo, Iasi

Romania    Casa de Cultura Permanenta, Cluj Napoca

Romania    Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabila, Oradea

Romania    DobroGeea, Mangalia

Romania    Ecocivica, Bucharest

Romania    ECOTOP, Oradea

Romania    Ecotopia Romania Association

Romania    Greenitiative, Mogosoaia

Romania    Group for Iiniative of the Civil Society – GISC Barlad

Romania    Grupul H.ARTA, Timisoara

Romania    Informal group Civica Galati, Galati

Romania    Informal group Solidaritate pentru Romania (group of the Romanian diaspora)

Romania    Interesseförening för Rumäner, Sweden (NGO of the Romanian dispora in Sweden)

Romania    Liga Distributista “Ion Mihalache”, Bucharest

Romania    Militia Spirituala, Bucharest

Romania    Mining Watch Romania

Romania    Neuer Weg, Fagaras

Romania    Organizatia Romana Drepturile Omului

Romania    Proveritas, Adevarul te face liber, Galati

Romania    Rezistenta Pungesti, Pungesti

Romania    Romania fara Ei, Bucharest

Romania    Tarnat Kalotaszeg Durabil, Tarant

Romania    Vama Verde, Vama Verde

Romania    Verdeata Isteata, Cluj Napoca

Romania    Vira, Barlad

Romania    Zero Waste Romania

Serbia         Stop Ecocide in Serbia

Slovakia     Brečťan Nové Mesto nad Váhom

Slovakia     Ekocentrum Sosna o.z.

Slovakia     Priatelia Zeme – CEPA (FoE Slovakia)

Slovakia     Združenie Slatinka

Spain           Altermuatiba, Ermua (Bizkaia)

Spain           Amigos de la Tierra España (FoE Spain)

Spain           Arca Iberica

Spain           Asamblea contra la Fractura Hidraulica de las Merindades

Spain           Asamblea Fracking No Pinares ( Burgos)

Spain           Asoc. Soriana para la Defensa y Est. de Naturaleza

Spain           Asociación de Cultura Popular Alborada -Gallur

Spain           Asociación El Colletero (Nalda, La Rioja)

Spain           ASOCIACION SOCIOCULTURAL HOCES DEL ALTO EBRO Y RUDRON

Spain           Asociación Trusilurri mundo piedra

Spain           Confederación de Ecologistas en Acción

Spain           Confederación Nacional del Trabajo – Teruel

Spain           Grupo Antifracking del Norte palentino

Spain           Grupo Arco Cinco Villas Aragon España

Spain           Grupo de Energía y Dinámica de Sistemas, Universidad de Valladolid

Spain           Grupo Gurruño, Atapuerca

Spain           Grupo Gurruño, Burgos

Spain           Informal group Salvemos Rosia Montana,  Madrid

Spain           Ingenieria sin Fronteras Andalucia

Spain           Plataforma Andalucía Libre de Fracking

Spain           Plataforma Aragón Sin Fractura

Spain           Plataforma Asturiana Antifracking

Spain           Plataforma ciudadana Zaragoza sin fractura

Spain           Plataforma Fracking ez Bizkaia

Spain           Plataforma Stop Fracking Extremadura

Spain           Teruel sin Fractura

Spain           Tierra Viva

Sweden      AMFÖ Aktionsgruppen Mot Fossilgasutvinning På Öland

Sweden      Heaven or sHell

Switzerland              Collectif citoyen Val-de-Travers “Non aux forages d’hydrocarbures”

Switzerland              Internationale Direkthilfe, Meisterschwanden

UK                          Barton Moss Community Protection Camp

UK                          Bromley Against Fracking

UK                          Caldicot Anti Fracking Alliance (South Wales)

UK                          Defend Lytham

UK                          East Kent Against Fracking

UK                          East Kent Against Fracking

UK                          Flatt Derbyshire

UK                          Frack Free Bristol

UK                          Frack Free Chew Valley

UK                          Frack Free Greater Manchester

UK                          Frack Free Lincolnshire

UK                          Frack Free Somerset

UK                          Frack Free South Yorkshire

UK                          Frack Free Wales

UK                          Frack Off Lanelli

UK                          FRACK-FREE DORSET

UK                          Fracking Regs

UK                          Friends of the Earth Sheffield

UK                          Gas Field Free Mendip

UK                          Green Left

UK                          Keep Shepherdswell Well Action Group’ Kent

UK                          Kent Green Party

UK                          Kent Green Party

UK                          Lewes Aganst Fracking, East Sussex

UK                          Lewes Aganst Fracking, East Sussex

UK                          No Fracking in Balcombe Society

UK                          Oxfordshire Against Fracking

UK                          Pantybrad No and Frack-Free Wales

UK                          Residents Action on Fylde Fracking (RAFF)

UK                          Ribble Estuary Against Fracking

UK                          Safe Energy Wales (Swansea, South Wales)

UK                          Sheffield Climate Alliance

UK                          Swanage Team for prosperous environment

UK                          The Corner House

UK                          The Warrior’s Call – pagans united against fracking

UK                          Town Councillor for Bampton, Devon

UK                          Transition Sheffield

UK                          West Kent Against Fracking

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.