Săracii învață degeaba

0

Românii din zonele sărace ale țării pot să învețe și să specializeze, dar o fac în mare parte degeaba. Țara, economia României, nu le oferă nimic, posibilități de angajare în zona în care trăiesc, iar singura alternativă este plecarea în străinătate, acolo unde vor lucra în alte domenii. O spune un studiu al Patronatului Investitorilor Autohtoni carte vorbește despre „un dezechilibru major al economiei”: „Economia României se specializează în domenii care în spațiul european sunt necompetitive, generează valoare adăugată scăzută, iar forța de muncă este ieftină și necalificată”.

Concluzia studiului Patronatului Investitorilor Autohtoni vorbește despre „un dezechilibru major al economiei” în ceea ce privește zonele sărace ale țării: „În ceea ce privește raportul dintre numărul de contracte de muncă și numărul de șomeri înregistrați în Regiunea Nord-Est, cu excepția județului Iași, care se încadrează practic în media la nivel pe economie, toate celelalte județe înregistrează niveluri ale indicatorului situate cu mult sub media pe economie. De altfel, județul Vaslui înregistrează al treilea cel mai redus nivel al indicatorului din România (după județul Teleorman – 2,26 și Mehedinți – 2,64). Practic, la nivelul acestui județ, pentru fiecare șomer înregistrat există doar trei contracte de muncă, ceea ce reflectă un dezechilibru major al economiei”.

Vasluiul are unul dintre cele mai mici procente de conducători și funcționari superiori, dar și una dintre cele mai mari proporții a specialiștilor, în vreme ce vânzătorii sunt cea mai largă categorie profesională. Primele cinci ocupații în județul Vaslui sunt vânzător (2.526 contracte de muncă), muncitor necalificat în industria confecțiilor (1.947 contracte de muncă), asistent medical generalist (1.624 contracte de muncă), profesor în învățământul gimnazial (1.592 contracte de muncă), operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice (1.325 contracte de muncă).

Datele din «Studiu privind analiza forței de muncă la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României» elaborat de Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) evidențiază faptul că în județul Vaslui cea mai importantă industrie este cea a confecțiilor, comerțul este cel mai important domeniul de activitate într-o economie care nu produce mai nimic, iar statul este cel mai important angajator.

În acest dezechilibru, județul Vaslui iese în evidență cu unul dintre cele mai mici procente de „membri ai corpului legislativ, al executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori” – 4,92%, dar și de „tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic” – 5,29%. În schimb are unul dintre cele mai mari procente de muncitori calificați în rândul celor care au contracte de muncă – 15,20%. Asta în vreme ce raportul dintre contractele individuale de muncă (CIM) și noii absolvenți de forme de învățământ este cel mai strâns din țară, 1,23 contracte/absolvent.

„Acest raport este mult mai strâns, indicând în mod evident un număr nejustificat de mare de intrări pe piața muncii: Vaslui (1,23 CIM/absolvent), Buzău (1,73 CIM/absolvent) sau Suceava (1,81 CIM/absolvent)”, spune studiul amintit. Ceea ce se traduce prin faptul că vasluienii și botoșănenii, cei din Teleorman sau Mehedinți, învață, ies din școală an de an și nu au unde se angaja.
„Dezechilibre semnificative sunt înregistrate în principal în județele Botoșani și Vaslui, unde acoperirea populației prin contracte de muncă este situată doar la 45% din media de 222 contracte de muncă încheiate la 1.000 persoane populație de domiciliu înregistrată la nivel național”, mai arată studiul, care subliniază că „județul Vaslui deține cea mai redusă pondere a angajaților cu salarii mai mari decât salariul mediu – 5,82%”. Ultima constatare vine să întărească o concluzie pentru analiza forței de muncă pe care investitorii români o pun asupra economiei naționale: „Economia României se specializează în domenii care în spațiul european sunt necompetitive, generează valoare adăugată scăzută, iar forța de muncă este ieftină și necalificată. Acest lucru produce un impact economic semnificativ atât pe termen scurt (reflectat în puterea de cumpărare a populației), cât și pe termen lung, când veniturile scăzute caracteristice sectoarelor în care se specializează economia românească nu vor genera suficiente contribuții la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii și a sistemului sanitar public. De asemenea, aceasta va duce fie la creșterea presiunii fiscale asupra contribuabililor, fie la scăderea calității vieții persoanelor vârstnice și a actului medical”.

Comunicat al Patronatului Investitorilor Autohtoni

În luna noiembrie 2016, Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) a lansat primul studiu privind structura forței de muncă din România pe regiuni de dezvoltare, aferent anului 2015, analiza fiind disponibilă integral online (http://www.piarom.ro/studiu-privind-analiza-fortei-de-munca-la-nivelul-regiunilor-de-dezvoltare-ale-romaniei-aferent-anului-2015/). În prezent, PIAROM se află în curs de elaborare a studiului aferent anului 2016, prin care își propune să aducă în atenția companiilor cu capital autohton, a opiniei publice, dar și a autorităților, o serie de indicatori mai puțin cunoscuți privind salarizarea, dinamica și structura forței de muncă din România, despre care apreciem că sunt necesar a fi luați în considerare în proiectarea și implementarea oricărei politici publice cu impact asupra mediului de afaceri și dezvoltării regionale. Până la momentul lansării acestui studiu, PIAROM dorește să aducă la cunoștința publicului larg o serie de concluzii preliminare privind dinamica forței de muncă din România în perioada 2015-2016, rezultate în urma prelucrării datelor extrase din Registrul de Evidență a Salariaților, corelate cu statisticile Eurostat, cu informațiile publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu statisticile privind structura absolvenților unităților de învățământ tehnic și profesional, precum și cu structura nomenclatoarelor COR și CAEN.

O primă concluzie rezultată în urma studiului dinamicii forței de muncă se referă la nivelul de instruire al salariaților din România. Analizând comparat structura pe nivele de instruire a forței de muncă aferentă anului 2016, prin comparație cu anul 2015, au fost constatate următoarele evoluții semnificative:

– numărul de salariați cu nivel de instruire 1 (studii generale), indicator care reflectă dimensiunea muncii necalificate din România, a crescut cu 8,5%, ajungând la peste 750.000 contracte de muncă;

– numărul de salariați cu nivel de instruire 3 (studii medii și postliceale) a crescut cu cca. 12%, ajungând la peste 510.000 contracte de muncă;

– numărul de salariați cu nivel de instruire 4 (studii superioare), prin urmare componenta de forță de muncă cu nivel ridicat de calificare, a scăzut cu cca. 11,5%, coborând la cca. 950.000 de salariati.

Evoluțiile de mai sus au generat practic o reducere a diferenței între ponderea salariaților cu studii superioare și cea a salariaților cu studii medii, în total forță de muncă, de la 7,66% la 3,88%, ceea ce indică o îngrijorătoare tendință de egalizare la nivelul acestor două categorii de salariați.

Analizând mai în detaliu cauzele acestui decalaj, constatăm că principalele segmente grupe de ocupații pentru care s-au înregistrat creșteri ale numărului de contracte individuale de muncă (CIM) în perioada 2015-2016, au fost cele cu calificare mai redusă, respectiv: Muncitori necalificați în industria extractivă, construcții, industria prelucrătoare și transporturi (+48.603 CIM), Lucrători în domeniul vânzărilor (+26.198 CIM) și Conducători de vehicule și operatori la instalații și utilaje mobile (+ 22.294 CIM). Pe de altă parte, cele mai importante scăderi au fost înregistrate la nivelul grupelor de ocupații cu nivel ridicat de calificare, respectiv: Specialiști în domeniul științei și ingineriei (-25.992 CIM), Specialiști în domeniul sănătății (-8.371 CIM) și Conducători în domeniul administrativ și comercial (-8.110 CIM). Desigur, există și creșteri în zona forței de muncă cu nivel înalt de calificare, cum ar fi Specialiștii în tehnologia informațiilor și comunicațiilor (+13.171 CIM), însă aceste evoluții au mai degrabă un caracter regional, după cum se va arăta în continuarea acestui material.

  1. O a doua concluzie preliminară se referă la corelarea structurii absolvenților unităților de învățământ cu cerințele pieței muncii. Luând drept exemplu învățământul profesional, constatăm că principalele 3 calificări profesionale vor fi, în anul 2017, cele de Mecanic auto (4.726 absolvenți), Confecționer produse textile (1.593 absolvenți) și Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (1.345 absolvenți). Analizând dintre acestea prima calificare profesională ca număr de absolvenți, prin raportare la cei cca. 26.000 de Mecanici auto care figurează în Registrul de evidență al salariaților, constatăm un raport de 5,38 CIM/absolvent, ceea ce relevă faptul că, per medie națională, numărul de absolvenți este supradimensionat în raport cu nevoile reale ale pieței, chiar și în condițiile în care luăm în considerare compatibilitățile cu alte calificări și posibilitățile de reconversie profesională. Mai mult decât atât, distribuția în plan regional a absolvenților este în multe cazuri inadecvată. În cazul Municipiului București, există 53,90 CIM cu încadrarea Mecanic auto pentru fiecare absolvent, ceea ce reflectă în mod clar un deficit al intrărilor pe piața muncii și implicit o competiție mai redusă, care creează probleme angajatorilor și menține o presiune ridicată pe costurile salariale. Pe de altă parte, în alte județe, acest raport este mult mai strâns, indicând în mod evident un număr nejustificat de mare de intrări pe piața muncii: Vaslui (1,23 CIM/absolvent), Buzău (1,73 CIM/absolvent) sau Suceava (1,81 CIM/absolvent).
  2. Referitor la nomenclatorul Clasificării Ocupațiilor din România (COR), apreciem că acesta ar trebui să facă obiectul unei reorganizări la nivel de cod COR, desigur cu respectarea standardelor internaționale de structurare a ocupațiilor până la nivelul subgrupelor minore COR. Avem în vedere faptul că analiza nomeclatorului actual a reflectat două deficiențe:

– pe de o parte, există ocupații definite mult prea specific: dintre cele 3.950 de coduri COR analizate, 26 coduri COR corespund unui singur CIM, 660 coduri COR corespund unui număr de 2-10 salariați, în timp ce 903 coduri COR corespund unui număr de 11-100 salariați;

– pe de altă parte, există ocupații definite mult prea general; exemplificăm în acest sens cu principala ocupație din România ca număr de angajați, respectiv cea de Șofer autocamion/mașină de mare tonaj, unde pe codul COR aferent există înregistrate cca. 145.000 CIM; apreciem că acest cod COR necesită o rafinare atât din punct de vedere statistic, cât și sub aspectul profesionalizării acestei ocupații, cel puțin la nivelul șoferilor de TIR, care reprezintă o sub-categorie aparte cu o dinamică foarte puternică în perioada 2015-2016.

  1. În ceea ce privește salarizarea, o tendință îngrijorătoare o constituie creșterea ponderii salariaților aflați în zona salariului minim în total forță de muncă. Potrivit datelor Eurostat, procentul acestor salariați s-a triplat în perioada 2010-2014, fără a depăși însă nivelul de 15%. La nivelul anului 2016 însă, ponderea CIM cu salariul brut mai mic de 300 de euro a ajuns la 41,54% din totalul contractelor de muncă, ceea ce corespunde unui număr de 2,07 milioane CIM. Această creștere accelerată s-a datorat majorărilor succesive ale salariului minim, care au condus practic la o tendință de egalizare a salariilor de încadrare în zona de minim. Această situație a creat o serie de provocări mediului de afaceri, inclusiv în ceea ce privește politicile de management al resurselor umane, mai ales în cazul sectoarelor caracterizate printr-o productivitate redusă a muncii. Situația cea mai îngrijorătoare este înregistrată la nivelul sectoarelor Activități de investigație și protecție (92,35% din CIM în zona salariului minim), Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (76,14% din CIM în zona salariului minim) și Restaurante și alte activități de servicii de alimentație (74,06% din CIM în zona salariului minim).
  2. O altă problemă cu care continuă să se confrunte România este slaba acoperire a populației active cu contracte individuale de muncă, situație accentuată mai ales la nivelul anumitor județe, în contextul dezechilibror regionale. Studiul lansat de PIAROM în noiembrie 2016 a arătat că există o serie de județe (Teleorman, Mehedinți, Vaslui, Dâmbovița, Ialomița) în care un șomer înregistrat este susținut doar de 2-5 contracte de muncă. Concluzia unei slabe acoperiri cu contracte de muncă în aceste județe este confirmată și de faptul că acestea se regăsesc printre județele cu cel mai scăzut raport între numărul de persoane active care au calitatea de salariat și cele care își desfășoară activitatea sub o formă de antreprenoriat individual (PFA/II), respectiv: Mehedinți (4,32), Sălaj (5,24), Brăila (5,39), Dâmbovița (5,48) și Teleorman (5,79). În cazul acestor județe, indicatorul analizat nu reflectă un spirit antreprenorial mai pronunțat decât în alte județe ale țării, ci mai degrabă o soluție alternativă la lipsa locurilor de muncă, mai ales în condițiile în care la capătul celălalt al clasamentului se află județe cu o piață dezvoltată a forței de muncă, respectiv Municipiul București (40,13) și județele Ilfov (29,60) și Brașov (29,26).
  3. Alte dezechilibre regionale se manifestă și în ceea ce privește distribuția specialiștilor. Astfel, dacă în studiul lansat în anul 2016, PIAROM a arătat că specialiștii IT erau concentrați în 2015 preponderent în București și în alte 7 județe, în anul 2016 decalajul față de alte regiuni s-a accentuat, în sensul că plusul de specialiști (numărul de Programatori și asimilați a crescut de la 65,5 mii în 2015 la 78,7 mii în 2016) s-a regăsit preponderent tot în aceleași județe. Astfel, la finalul anului 2016, 48% dintre CIM aferente grupei de ocupații Analiști programatori în domeniul software erau înregistrate în București, 41% în alte 7 județe (Cluj, Timiș, Brașov, Iași, Ilfov, Sibiu și Dolj) în timp ce diferența de 11% se regăseau în celelalte 34 de județe, adică cca. 0,32% per județ.

PIAROM apreciază că numai printr-o cunoaștere și conștientizare deplină a disparităților existente la nivelul regional, este posibilă o dezvoltare omogenă a forței de muncă, corelată cu domeniile de competitivitate și cu prioritățile investiționale ale României.

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.