„Suntem cu adevărat independenți!”

5

Nicolae Ceausescu discurs„Nu mai plătim tribut de mult timp, dar am plătit sute de ani. Datorie, însă, şi dobânzi am plătit până la sfârşitul lunii martie anul acesta!
Acum, din punct de vedere economic, deci şi politic – pentru că nu se poate vorbi de independenţă politică fără independenţă economică – suntem cu adevărat independenţi!”
„A întări colaborarea în toate domeniile – cu ţările socialiste, cu ţările în curs de dezvoltare, precum şi cu ţările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor deplinei egalităţi în drepturi, a respectării independenţei şi suveranităţii, a avantajului reciproc, pentru o politică de pace, pentru o lume fără arme şi fără războaie!” – Nicolae Ceaușescu, 17 aprilie 1989

Luni, 17 aprilie 1989, începeau lu­cră­rile sesiunii a noua a celei de-a IX-a legislaturi a Marii Adunări Na­ţio­na­le (MAN). La şedinţa solemnă au fost in­vitaţi membrii CPEx, ai Consiliu­lui de Stat, şefi de instituţii centra­le, „oa­­meni ai muncii” şi oameni de cul­­tură, şefii misiunilor di­plo­ma­ti­ce acreditaţi la Bucureşti. Ni­co­lae Gio­san, pre­şe­dintele în exerciţiu al MAN, a deschis lucrările şi a pre­zen­tat ordinea de zi.

La punctul 5 figura „Proiectul legii pri­vind in­t­erzicerea creditelor din străină­tate”. La performanţa plăţii integral şi înainte de termen a datoriei externe s-a referit în continuare Ma­nea Mă­nescu, vicepreşedinte al Consiliului de Stat. Apoi s-a citit pro­iectul „Hotărârii MAN cu pri­vi­re la plata datoriei externe, la po­li­t­i­ca economică, de construcţie so­cialis­tă şi de colaborare econo­mi­că in­ter­­­na­ţio­nală a Republicii So­cia­liste România cu toate statele lu­mii”. Apoi a vorbit Nicolae Ceau­şes­cu. Deşi s-au propus spre dezbatere mai multe proiecte de lege, şeful statului a vorbit tot despre pla­ta datoriei externe.
Referin­du-se la punctele de pe ordinea de zi, în con­tinuare au luat cuvântul pre­mierul Constantin Dăscălescu, vi­­­ce­-premierul Cornel Pacoste, Gheor­­ghe Pană (preşedintele Co­mi­­te­tului pentru problemele con­si­liilor populare), deputaţi.
Prezentăm discursul lui Nicolae Ceauşescu la şedinţa solemnă a Marii Adunări Naţionale, precum şi Hotărârea Marii Adunări Na­ţio­nale cu privire la plata datoriei externe, la politica economică, de construcţie socialistă şi de cola­borare economică internaţională a Republicii Socialiste România cu toate statele lumii.

„Stimaţi tovarăşi,
Doresc să exprim cele mai vii mulţumiri Marii Adunări Naţionale pentru această manifestare călduroasă, pe care o consider adresată partidului şi poporului nostru – făuritorul pro­priului său viitor socialist şi comunist. (Aplauze puternice, ovaţii prelungite. Se scandează îndelung: „Ceauşescu şi poporul!”, „Ceauşescu – PCR!”).
Am luat cuvântul pentru a propune o completare la proiectul de hotărâre care s-a prezentat aici.
Desigur, plata datoriei externe constituie o mare victorie a poporului român. Într-adevăr, repet ce am spus la Plenara Comitetului Central al partidului – nu mai plătim tribut de mult timp, dar am plătit sute de ani. Datorie, însă, şi dobânzi am plătit până la sfârşitul lunii martie anul acesta!
Acum, din punct de vedere economic, deci şi politic – pentru că nu se poate vorbi de independenţă politică fără independenţă economică – suntem cu adevărat independenţi!
(Aplauze şi urale puternice, prelungite. Se scandează: „Ceauşescu şi poporul!”, „Ceauşescu, România – stima noastră şi mândria”; „Ceauşescu să trăiască, România să-nflorească!”).
Proiectul de hotărâre se referă la rolul secretarului general al partidului şi al preşedintelui ţării. În orice împrejurări, orice se­cretar general şi orice preşedinte trebuie să servească partidul, poporul. Numai aşa poate fi un adevărat secretar general al partidului, poate fi un preşedinte al ţării, al României! (Urale şi ovaţii puternice. Se scandează îndelung: „Ceauşescu – PCR!”, „Ceau­şescu să trăiască, România să-nflorească!”).
Realizările noastre – atât în ce priveşte plata datoriei, cât şi în dezvoltarea socialistă – sunt însă strâns legate de politica partidului nostru comunist, de aplicare fermă de către partid a principiilor socialismului ştiinţific la realităţile şi condiţiile României. Iată de ce, în conformitate şi cu prevederile Constituţiei, consi­der că în proiectul de hotărâre trebuie să înscriem că partidul nostru comunist şi-a îndeplinit şi îşi îndeplineşte cu cinste misiunea istorică asumată în faţa poporului, să omagiem forţa şi activitatea partidului nostru comunist! (Aplauze şi urale puternice, prelungi­te. Depu­taţii, în picioare, scandează îndelung: „Ceauşescu – PCR!”).
În al doilea rând, tot ceea ce am realizat este rezultatul unităţii depline în cadrul Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste sub conducerea partidului nostru comunist, a tuturor forţelor so­cietăţii noastre. Iată de ce consider că este bine să omagiem acti­vitatea tuturor organizaţiilor, a Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, care exprimă unitatea şi voinţa întregii noastre naţiuni! (Aplauze şi urale puternice, prelungite. Se scandează: „Ceauşescu şi poporul!”, „Stima noastră şi mândria – Ceauşescu România!”).
În fine, consider că într-o asemenea hotărâre trebuie neapărat să fie subliniat rolul clasei muncitoare, al ţărănimii, al intelectualităţii şi, în acest cadru, rolul întregului nostru popor – forţa hotărâtoare, căruia îi datorăm tot ceea ce am realizat în patria noastră şi care constituie viitorul de aur al naţiunii române. Să omagiem poporul nostru, constructor victorios al socialismului, care va realiza, fără nicio îndoială, comunismul, va trăi în adevărata libertate şi independenţă, în colaborare cu toate naţiunile lumii. (Aplauze şi urale puternice, prelungite. Se scandează: „Ceauşescu – eroism, România – comunism!”).
Dar nu am fi compleţi dacă nu am sublinia şi importanţa colaborării şi participării active a României la schimburile economice internaţionale, la cooperarea în producţie şi hotărârea României, a poporului român, de a întări colaborarea în toate domeniile – cu ţările socialiste, cu ţările în curs de dezvoltare, precum şi cu ţările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor deplinei egalităţi în drepturi, a respectării independenţei şi suveranităţii, a avantajului reciproc, pentru o politică de pace, pentru o lume fără arme şi fără războaie! (Într-o deplină unanimitate, toţi deputaţii Marii Adunări Naţionale, în picioare aplaudă şi ovaţionează cu pu­tere pentru Partidul Comunist Român şi secretarul său general, preşedintele ţării, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, ctitorul României moderne. Se scandează îndelung: „Ceauşescu – PCR!”, „Ceauşescu şi poporul!”).

„Nu se poate vorbi de independenţă politică fără independenţă economică, suntem cu adevărat independenţi!”, a spus Ceauşescu în şedinţa solemnă a Marii Adunări Naţionale din 17 aprilie 1989.

Câteva axiome simple care se puteau găsi în mintea unui cizmar, dar este imposibil să le mai găseşti în gândirea supercomplexă a strategilor politici şi economici de astăzi:

– nu există independenţă politică fără independenţă economică,

– orice preşedinte trebuie să servească poporul.

Şi poate o altă demnă de a fi subliniată apăsat:

– colaborare cu ţările în curs de dezvoltare, precum şi cu ţările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor deplinei egalităţi în drepturi, a respectării independenţei şi suveranităţii, a avantajului reciproc, pentru o politică de pace, pentru o lume fără arme şi fără războaie.

Deci nu pe bază de „recomandări”, adică sub veritabile şantaje, nici de condiţii.

Hotărâre a Marii Adunări Naţionale

Cu privire la plata datoriei externe, la politica economică, de construcţie socialistă şi de colaborare economică internaţională a Republicii Socialiste România cu toate statele lumii

Marea Adunare Naţională, în­tru­nită în sesiune în zilele de 17-18 apri­lie 1989, apreciază, într-o atmosferă de deplină aprobare şi vibrant pa­trio­tism, că încheierea, la sfârşitul lu­nii martie 1989, a rambursării com­plete a datoriei externe a ţării – adu­să la cunoştinţa întregii naţiuni de către secretarul general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, to­v­arăşul Nicolae Ceauşescu, în cadrul Plenarei Comitetului central al partidului şi în Plenara Consiliului Naţional al Frontului De­mo­cra­ţiei şi Unităţii Socialiste – reprezintă o mare victorie a poporului român, o realizare de însemnătate ex­cep­ţională, care asigură deplina independenţă economică şi politică a naţiunii noastre, ferm angajată pe calea edificării societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi asigurării condiţiilor trecerii, în perspectivă, la făurirea comunismului pe pă­mântul României.
În acest moment istoric, marea Adunare Naţională, în deplină unanimitate şi în consens cu voinţa întregii naţiuni, exprimă cel mai fier­binte şi înălţător omagiu to­va­ră­şul­ui Nicolae Ceauşescu, eminentul conducător al partidului şi statului, care, slujind neabătut interesele su­pre­me ale întregii naţiuni, a iniţiat, cu genială clarviziune, marile pro­gra­me de dezvoltare economico-socia­lă a ţării şi conduce cu strălucire poporul nostru spre înfăptuirea idealurilor sale de bunăstare şi fericire, de întărire continuă a indepen­denţei şi suveranităţii patriei.
Marea Adunare Naţională a Repu­blicii Socialiste România aduce şi cu acest prilej un înalt omagiu Partidului Comunist Român, care, prin în­treaga sa politică, asigură aplicarea fermă a principiilor socialismului ştiinţific la condiţiile şi realităţile României, îndeplinindu-şi cu cinste misiunea istorică, asumată în faţa poporului, de a conduce cu fermitate revoluţionară întreaga operă de construcţie socialistă din patria noastră. Această strălucită realizare constituie o nouă şi concludentă mărturie a forţei şi vitalităţii eco­no­miei noastre socialiste, a justeţei politicii Partidului Comunist Ro­mân, iniţiată de Congresul al IX-lea, care a deschis o epocă de ample transformări novatoare în toate do­meniile, a redat partidului şi poporului încrederea în propriile capacităţi şi energii creatoare, a întărit sentimentul de unitate patriotică şi revoluţionară al întregii naţiuni, hotarârea sa nestrămutată de a ridica România pe culmi tot mai înalte de progres şi civilizaţie.
Marea Adunare Naţională consi­deră că lichidarea datoriei externe – rea­lizare, fără precedent în întreaga istorie naţională – ca, de altfel, tot ceea ce am înfăptuit în anii socialis­mului, este rezultatul unităţii de­pli­ne a tuturor forţelor societăţii noastre, sub conducerea partidului co­munist, dă o înaltă apreciere activi­tăţii tuturor organizaţiilor componente ale Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste şi subliniază rolul deosebit de important ce revine acestuia – ca organismul cel mai larg al democraţiei noastre muncitoreşti-revoluţionare – în întărirea unităţii întregului popor, în dezvoltarea societăţii noastre socialiste.
Marea Adunare Naţională – forul legislativ suprem al ţării – aduce un înalt omagiu şi adresează cele mai cal­de felicitări minunatei noastre clase muncitoare, ţărănimii, intelec­tua­lităţii, întregului popor, cons­truc­tor victorios al socialismului, că­ruia îi datorăm toate măreţele în­făp­tuiri ale patriei noastre pe drumul realizării visului de aur – comunismul -, al libertăţii, independenţei şi colaborării cu toate naţiunile lumii.
Marea Adunare Naţională dă o înaltă apreciere faptului că datoria externă a fost rambursată concomitent cu înfăptuirea neabătută a planurilor de dezvoltare econo­mico-socială a ţării, întărirea continuă a proprietăţii socialiste, de stat şi cooperatiste, realizarea, pe întregul teritoriu al României, a unui vast program de investiţii productive, locuinţe, obiective social-culturale şi edilitare, am­pl­i­fi­carea puternică a creaţiei ştiin­ţifice naţionale, creşterea, an de an, a numărului locurilor de muncă, sporirea retribuţiilor, pensiilor, alocaţiilor pentru copii, a tuturor cheltuielilor sociale ale statului, asigurarea stabilităţii preţurilor şi circulaţiei monetare, ridicarea ge­nerală a nivelului de trai, material şi spiritual, al poporului român.
Marea Adunare Naţională îşi exprimă deplina aprobare faţă de propunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, adoptată de Plenara din 12-14 aprilie 1989 a Comitetului Central al Partidului Comunist Român şi de Plenara Consiliului Naţional al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, ca în viitor să nu se mai apeleze la credite străine, astfel încât întreaga dezvoltare a României să se realizeze prin mijloace proprii şi printr-o largă cooperare internaţională.
Marea Adunare Naţională apro­bă, în unanimitate, hotărârea ex­pri­­mată de tovarăşul Nicolae Ceau­şescu, în cuvântarea la Plenara Comitetului Central al partidului, ca România să participe în conti­nuare, în mod activ, la dezvoltarea schimburilor economice inter­na­ţionale, la extinderea cooperării în producţie, ştiinţă şi tehnologie, cu ţările membre ale CAER şi celelalte ţări socialiste, cu statele în curs de dezvoltare, cu ţările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor de­plinei egalităţi în drepturi, res­pec­tării independenţei şi suve­ranităţii na­ţionale, neamestecului în trebu­rile interne şi avantajului reciproc.
Exprimându-şi înalta apreciere cu privire la încheierea ram­bursării datoriei externe, act de importanţă istorică, cu profunde semnificaţii pe plan intern şi internaţional, pentru dezvoltarea generală a ţării în viitor, Marea Adu­nare Naţională îşi reafirmă, şi cu acest prilej, ho­tă­rârea de a acţiona cu toată fermitatea pentru înfăp­tuirea, în cele mai  bune condiţii, a actualului plan cincinal, a Programului Partidului Comunist Român. Marea Adunare Naţională dă o înaltă apreciere orientărilor şi obiectivelor pentru cel de-al 9-lea cincinal şi dezvoltarea în perspectivă, a României până în anii 2000 – elaborate sub îndrumarea şi cu contribuţia decisivă a secretarului general al partidului, preşedintele Republicii, tovarăşul Nicolae Ceau­şescu şi aprobate de Plenara CC al PCR – care trebuie să stea la baza activităţii viitoare a întregului nostru popor.
Într-o deplină unitate şi unani­mitate în jurul partidului, al marelui său conducător, poporul român întâmpină cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei şi cel de-al XIV-lea Congres al partidului, cu noi şi remarcabile succese în toate do­me­niile de activitate spre gloria României socialiste şi creşterea continuă a contribuţiei patriei noas­tre la cauza generală a socialismului şi progresului, la făurirea unei lumi mai bune şi mai drepte, fără arme şi fără războaie, a afirmării libere, independente, a tuturor naţiunilor în condiţii de pace, securitate şi largă colaborare internaţională.
Această hotărâre a fost adoptată de Marea Adunare Naţională în şedinţa din 17 aprilie 1989.

Preşedintele Marii Adunări Naţionale, Nicolae Ceauşescu
Bucureşti, 17 aprilie 1989

Loading...
loading...

5 COMENTARII

  1. A se băga la cap – fără independență economică (adică fără datorii) nu poate exista nici independență politică (de aici decurg și celelalte)…

  2. De aproape 30. de ani a dispărut din peisaj și tot cu ODIOSUL defilati pe Facebook. Istorie.!!!. Și nu a fost chiar asa cum descrieti în articolele respective. Dacă ați trăit acele momente și vremuri, cunoașteți ce nivel de trai au avut cetățenii României în acele vremuri. Eu unul precum mulți alții am contribuit la înlăturarea lui Ceaușescu Nicolae și a Camarilei lui de ticăloși.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.