Belgia: primul stat islamic din Europa?

0

Acronimul în franceză al partidului belgian ISLAM este „integritate, solidaritate, libertate, autenticitate, moralitate”. Conducatorii partidului ISLAM se pare că vor să transforme Belgia într-un stat islamic. Ei o numesc „democrație islamistă” și au stabilit o dată țintă: 2030.
Potrivit revistei franceze Causeur, „programul este confuzionant de simplu: înlocuiți toate codurile civile și penale cu legea sharia”. Creat în ajunul alegerilor municipale din 2012, partidul ISLAM a obținut imediat rezultate impresionante. Procentele sale sunt alarmante.
Efectul acestui nou partid, potrivit lui Michaël Privot, expert în Islam, și al politologului Sebastien Boussois, ar putea fi „implozia corpului social”. Unii politicieni belgieni, cum ar fi Richard Miller, susțin acum interzicerea partidului ISLAM.
Revista săptămânală franceză Le Point detaliază planurile partidului ISLAM: ar dori să „prevină viciul prin interzicerea locațiilor cu jocuri de noroc (cazinouri, săli de jocuri și agenții de pariuri) și loteriei”. Odată cu autorizarea purtării vălului musulman la școală și a unui acord cu privire la sărbătorile religioase islamice, partidul dorește ca toate școlile din Belgia să ofere carne de halal în meniurile lor școlare. Redouane Ahrouch, unul dintre cei trei fondatori ai partidului, a propus, de asemenea, segregarea bărbaților și femeilor în transportul public. Ahrouch a făcut parte în anii 1990 din Centrul Islamic Belgian, un cuib de fundamentalism islamic în care erau recrutați candidați pentru jihad în Afganistan și Irak.
Partidul ISLAM știe că demografia este de partea sa. Ahrouch a spus: „în 12 ani, Bruxelles-ul va fi în principal compus din musulmani”. Pentru viitoarele alegeri belgiene, Partidul ISLAM este acum pregătit să prezinte candidați în 28 de municipalități. La prima vedere, aceasta arată ca o proporție derizorie, în raport cu cele 589 de municipalități belgiene, dar demonstrează progresul și ambițiile acestui nou partid. La Bruxelles, partidul va fi reprezentat pe 14 liste din 19 posibile.
Acesta este cel mai probabil motivul pentru care Partidul Socialist se teme acum de creșterea partidului ISLAM. În 2012, partidul a reușit să obțină câte un reprezentant în doar două dintre raioanele din Bruxelles (Molenbeek și Anderlecht) și nu a reușit cu foarte puțin în Bruxelles-City.
Doi ani mai târziu, în timpul alegerilor parlamentare din 2014, partidul ISLAM a încercat să-și extindă baza în două circumscripții, Bruxelles-City și Liège. Încă o dată, rezultatele au fost impresionante pentru un partid care favorizează introducerea shariei, a dreptului islamic, în Belgia. La Bruxelles a câștigat 9.421 de voturi (aproape 2%).
Această mișcare politică a apărut în Molenbeek, „centrul radical belgian”, un „focar de jihadiști pentru recrutarea de către statul islamic din Irak și Levant”. Jihadiștii de aici se pare că au complotat atacuri teroriste în toată Europa și chiar în Afganistan. Autorul francez Éric Zemmour a sugerat cu furie că, în loc să bombardeze Raqqa, în Siria, Franța ar trebui „să bombardeeze Molenbeek”. În prezent, în Molenbeek 21 de funcționari municipali din 46 sunt musulmani.
„Capitala europeana”, scrie Le Figaro, „va fi musulmană în douăzeci de ani”.
„Aproape o treime din populația Bruxelles-ului este deja musulmană”, a declarat Olivier Servais, sociolog la Universitatea Catolică din Louvain. „Practicanții islamului, din cauza ratei natalității ridicate, ar trebui să fie majoritate în cincisprezece sau douăzeci de ani”. Din 2001 …„Mohamed este cel mai comun nume dat băieților născuți în Bruxelles”.
Partidul ISLAM lucrează într-un mediu favorabil. Potrivit primarului Bruxelles-ului, Yvan Mayeur, toate moscheile din capitala europeană sunt acum „în mâinile salafiștilor”. Cu câteva săptămâni în urmă, guvernul belgian a încheiat un contract de închiriere pe termen lung a celei mai mari și mai vechi moschei a țării, Marea Moschee a Bruxelles-ului, familiei regale saudite „ca parte a ceea ce oficialii numesc un efort de combatere a radicalizării”. Funcționarii oficiali spun că moscheea era o „pepinieră pentru extremism”.
Un raport confidențial din 2017 arăta că poliția a descoperit 51 de organizații în Molenbeek, suspectate de legături cu jihadismul.
Poate că este timpul ca Belgia să înceapă să se trezească?


Belgium: First Islamic State in Europe?

The leaders of Belgium’s ISLAM Party apparently want to turn Belgium into an Islamic State. They call it “Islamist democracy” and have set a target date: 2030.
“The program is confusingly simple: replace all the civil and penal codes with sharia law. Period”. – French magazine Causeur.
“The European capital [Brussels] will be Muslim in twenty years”. – Le Figaro.
The French acronym of Belgium’s ISLAM Party stands for “Integrity, Solidarity, Liberty, Authenticity, Morality”. The leaders of the ISLAM Party apparently want to turn Belgium into an Islamic State. They call it “Islamist democracy” and have set a target date: 2030.
According to the French magazine Causeur, “the program is confusingly simple: replace all the civil and penal codes with sharia law. Period”. Created on the eve of the 2012 municipal ballot, the ISLAM Party immediately received impressive results. Its numbers are alarming.
The effect of this new party, according to Michaël Privot, an expert on Islam, and Sebastien Boussois, a political scientist, could be the “implosion of the social body”. Some Belgian politicians, such as Richard Miller, are now advocating banning the ISLAM Party.
The French weekly magazine Le Point details the plans of the ISLAM Party: It would like to “prevent vice by banning gaming establishments (casinos, gaming halls and betting agencies) and the lottery”. Along with authorizing the wearing the Muslim headscarf at school and an agreement about the Islamic religious holidays, the party wants all schools in Belgium to offer halal meat on their school menus. Redouane Ahrouch, one of the party’s three founders, also proposed segregating men and women on public transport. Ahrouch belonged in the 1990s to the Belgian Islamic Center, a nest of Islamic fundamentalism where candidates for jihad in Afghanistan and Iraq were recruited.
The ISLAM Party knows that demography is on its side. Ahrouch has said, “in 12 years, Brussels will principally be composed of Muslims”. In the upcoming Belgian elections, the ISLAM Party is now set to run candidates in 28 municipalities. On first glance, that looks like a derisory proportion compared to 589 Belgian municipalities, but it demonstrates the progress and ambitions of this new party. In Brussels, the party will be represented on 14 lists out of a possible 19.
That is most likely why the Socialist Party now fears the rise of the ISLAM Party. In 2012, the party succeeded, when running in just three Brussels districts, in obtaining an elected representative in two of them (Molenbeek and Anderlecht), and failing only narrowly in Brussels-City.
Two years later, during the 2014 parliamentary elections, the ISLAM Party tried to expand its base in two constituencies, Brussels-City and Liège. Once again, the results were impressive for a party that favors the introduction of sharia, Islamic law, into Belgium. In Brussels, they won 9,421 votes (almost 2%).
This political movement apparently started in Molenbeek, “the Belgian radicals’ den”, a “hotbed of recruiters for the Islamic State of Iraq and the Levant”. Jihadists there were apparently plotting terror attacks all over Europe and even in Afghanistan. The French author Éric Zemmour, facetiously suggested that instead of bombing Raqqa, Syria, France should “bomb Molenbeek”. At the moment in Molenbeek, 21 municipal officials out of 46 are Muslim.
“The European capital,” wrote Le Figaro, “will be Muslim in twenty years”.
“Nearly a third of the population of Brussels already is Muslim, indicated Olivier Servais, a sociologist at the Catholic University of Louvain. “The practitioners of Islam, due to their high birth rate, should be the majority ‘in fifteen or twenty years’. Since 2001… Mohamed is the most common name given to boys born in Brussels”.
The ISLAM Party is working in a favorable environment. According to the mayor of Brussels, Yvan Mayeur, all the mosques in the European capital are now “in the hands of the Salafists”. A few weeks ago, the Belgian government terminated the long-term lease of the country’s largest and oldest mosque, the Grand Mosque of Brussels, to the Saudi royal family, “as part of what officials say is an effort to combat radicalization”. Officials said that the mosque, was a “hotbed for extremism”.
A confidential report last year revealed that the police had uncovered 51 organizations in Molenbeek with suspected ties to jihadism.
Perhaps it is time for sleepy Belgium to begin to wake up?

Gatestone Institute
Giulio Meotti, Cultural Editor for Il Foglio, is an Italian journalist and author.

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.