Culpabilitatea ucide Occidentul din interior?

2

Un „sentiment de vinovăție” pentru colonialism demolează Occidentul din interior, potrivit profesorului Bruce Gilley, iar regimurile autoritare precum Iranul, Rusia, China și Turcia profită de această slăbiciune.

Romanii l-au numit „damnatio memoriae”: condamnarea memoriei care a dus la distrugerea portretelor și chiar a numelor împăraților căzuți. Același proces se petrece în prezent în Vest cu privire la trecutul său colonial. Elitele culturale din Occident par acum atât de bântuite de sentimentele de vinovăție imperialistă încât nu mai sunt încrezătoare că trebuie să fim foarte mândri de civilizația noastră.
Sentimentul de vinovăție pare a fi acum un fel de religie substitutivă post-creștină care seduce mulți occidentali.
Savantul francez Shmuel Trigano a sugerat că această ideologie transformă occidentalii în „subiecți post-coloniali” care nu mai cred în propria civilizație, ci mai degrabă în ceea ce o va distruge: multiculturalismul.

În Franța, spre exemplu, a fost lansat un manifest pentru „o republică multiculturală și post-rasistă”. Rezultatul ar fi, potrivit cuvintelor antropologului Jean-Loup Amselle, un „război al identităților” și un conflict între comunități.

În iunie 2018, liderul Partidului Laburist dinMarea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat că, dacă va fi ales prim-ministru, va obliga Muzeul Britanic să redea Greciei, „Elgin Marbles”, basorelieful care a flancat Partenonul din Atena și una dintre atracțiile majore ale muzeului britanic. „Această întreagă campanie este o pură nebunie”, a scris Richard Dorment. Dar este o slăbiciune răspândită în întreaga Europă.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că dorește să schimbe regulile care fac colecțiile publice franceze de neatins și să permită revenirea în Africa a zeci de artefacte istorice aflate acum în Muzeul Luvru. Macron a numit doi comisari, scriitorul Senegalez Felwine Sarr și expertul în artă Bénédicte Savoy, pentru a pregăti un raport.
Tanzania solicită restituirea faimosului schelet al unui preistoric, Brachiosaurus, principala atracție a Muzeului de Istorie Naturală din Berlin. Liniile directoare ale noului ghid privind restituirea „obiectelor coloniale” a fost recent dezvăluit de ministrul culturii din Germania, Monika Grütters.
Majoritatea istoricilor iau acum parte la campania de returnare a acestor obiecte. Unul dintre ei este David Olusoga, un istoric de origine nigeriană care a susținut că aceste artefacte coloniale erau „furturi” comise de puterile coloniale de atunci.

Scriind în «The Telegraph», Zareer Masani, istoric de origine indiană, a luat o poziție diferită. Colonialiștii, a spus el, au avut un rol decisiv în păstrarea antichităților civilizației: „A fost pasiunea lor, de multe ori cu un sacrificiu personal imens, care a deblocat minunile multor civilizații clasice pierdute … O realitate este că nu avem nicio idee ce s-ar fi ales de antichitățile „jefuite” din lume dacă nu ar fi fost păstrate în cadrul colecțiilor occidentale. Comorile Palatului de vară de la Beijing ar fi supraviețuit revoluției culturale a lui Mao, ar fi supraviețuit marmora din Elgin invadatorilor turci care le-ar fi vândut ca suveniruri?”.

În 1969, BBC a difuzat «Civilizația» lui Kenneth Clark, un serial care explorează arta și cultura occidentală. Pe atunci, civilizația era ceva demn de a fi glorificat. În 2018, BBC a difuzat remake-ul clasicului Clark, „Civilizațiile” – sesizați pluralul. „În acest an, versiunea secolului XXI a spectacolului de referință este de a arunca o privire critică asupra istoriei civilizației britanice, punânt întrebarea dacă nu este construită de „jefuitori” și „jaf”, și cine au fost, cu adevărat, barbari”, scrie Hannah Furness in «Telegraf». Unul dintre noii prezentatori este David Olusoga, istoricul care a numit Elgin Marbles „un caz foarte clar de furt”.

În urmă cu 30 de ani, într-o carte, «Lacrimile omului alb», filosoful francez Pascal Bruckner a scris că „criticul nemilos și plin de sine, care denunță fără încetare înșelătorile democrației parlamentare, este brusc plin de admirație pentru atrocitățile comise în numele Coranului, Vedele, Great Helmsman…”. De atunci, elitele occidentale au scuzat multe crime comise în numele islamului politic, ca și cum acestea ar fi consecințele propriilor noastre crime coloniale.

Atunci când creștinii din Irak au fost exilați, uciși sau persecutați în masă de așa-numitul „stat islamic”, Occidentul a tăcut – ca și cum acei creștini erau agenți ai colonialismului occidental, și nu locuitorii legitimi și cei mai vechi din Orientul Mijlociu, cu mult înainte ca arabii să se fi convertit la islam. Când o mulțime a distrus Institutul Francez din Cairo, arzând cărți și colecții, cei care acum vor să returneze „artefactele coloniale” au stat liniștiți.

Atunci când președintele iranian Rouhani a vizitat Roma, autoritățile italiene au acoperit statuile nud din muzeele Capitoline. Ne acoperim cultura proprie pentru a conveni lumii islamice?
Din nefericire, ceea ce noi „dăm înapoi” nu sunt doar artefactele coloniale, ci chiar mândria noastră față de civilizația occidentală. O nouă „condamnare a memoriei” are loc în propriile noastre muzee, în mediul academic și în săli de palăvrăgeală – și are consecințe profunde pentru capacitatea noastră de a face față dușmanilor civilizației. „Materialul postcolonial oferă un important consum de combustibil pentru jihadism”, a declarat Gilles Kepel, cel mai important elev al islamismului din Franța.

«The Monuments Men», un film realizat în 2014 de George Clooney, tratează despre un grup de restauratori și experți occidentali care au călătorit în Europa pentru a salva capodoperele artistice furate de naziști. A fost o poveste a bravului occidental și a clarificării morale în timpul celui de-Al doilea Război Mondial.

În 2015, ISIS a distrus Palmyra, unul dintre cele mai importante orașe ale lumii antice. Dar Occidentul a urmărit pasiv această distrugere culturală și nu au fost trimiși „Monumente Men” pentru a salva Palmyra și alte locuri amenințate.
Rușii, profitând de pasivitatea occidentală, au intrat în Palmyra, iar cel mai faimos dirijor al Rusiei, Valery Gergiev, care a ținut un concert triumfal în arena Palmyra, a declarat: „Noi protestăm împotriva barbarilor care au distrus minunatele monumente ale culturii mondiale”. Apoi occidentalii au recreat o copie banală a arcului din Palmyra în Londra…


Is Guilt Killing the West from Within?

„The fact is that we have no idea what would have become of the world’s ‘looted’ antiquities if they hadn’t been preserved in Western collections. Would the treasures of Beijing’s Summer palace have survived Mao’s Cultural Revolution? Would the Elgin marbles have survived Turkish tour guides chopping off chunks to sell as souvenirs? Would Daesh [ISIS] have spared those Middle Eastern artefacts that survive in European museums?” – Zareer Masani, historian.

When Christians in Iraq were exiled, murdered or persecuted en masse by the so-called Islamic State, the West stood silent – as if these Christians were the agents of Western colonialism and not the legitimate and oldest inhabitants of the Middle East, long before the Arabs converted to Islam.

When a mob destroyed the French Institute in Cairo, burning books and collections, those who now want to return the „colonial artifacts” stood silent. Where are our Monuments Men now?

A „sense of guilt” for colonialism is debasing the West from within, according to Professor Bruce Gilley, and authoritarian regimes such as Iran, Russia, China and Turkey are profiting from this weakness.

The Romans called it damnatio memoriae: the damnation of memory that resulted in destroying the portraits and even the names of the fallen emperors. The same process is now underway in the West about its colonial past. The cultural elite in the West now seem so haunted by feelings of imperialist guilt that they are no longer confident that our civilization is something to be proud of.

A sense of guilt now seems a kind of post-Christian substitute religion that seduces many Westerners. The French scholar Shmuel Trigano suggested that this ideology is turning the Westerners into „post-colonial subjects” who no longer believe in their own civilization, but instead what will destroy it: multiculturalism. In France, for example, a manifesto was launched for „a multicultural and post racial republic”. The result would be, in the words of the anthropologist Jean-Loup Amselle, a „war of identities” and a clash between communities.

Last month, the UK Labour Party leader Jeremy Corbyn said that, if elected Prime Minister, he would order the British Museum to return to Greece the Elgin Marbles, the frieze that had surrounded the Parthenon of Athens and one of the major attractions of the British Museum. „This whole campaign is sheer lunacy,” wrote Richard Dorment. But it is a lunacy spreading all over Europe.

French President Emmanuel Macron announced that he wants to change the rules that make French public collections untouchable, and allow the return to Africa of dozens of historical artifacts now in the Louvre Museum. Macron has appointed two commissioners, the writer Senegalese Felwine Sarr and the art expert Bénédicte Savoy, to prepare a report.
Tanzania is asking for the return of the famous skeleton of a prehistoric Brachiosaurus, the main attraction of Natural History Museum of Berlin. New guidelines guide on restitution of „colonial objects” were recently unveiled by Germany’s Minister of Culture, Monika Grütters.
Most historians are now taking the side of the campaign for returning these objects. One is David Olusoga, a historian of Nigerian origins, who has claimed that these colonial artifacts were „thefts” committed by the colonial powers at the time. Writing in «The Telegraph», Zareer Masani, a historian of Indian origins, took a different position. It was the colonialists, he said, who had a decisive role in preserving the antiquities of the civilization:
„It was their dedication, often at huge personal sacrifice, that unlocked the wonders of many lost classical civilisations… The fact is that we have no idea what would have become of the world’s ‘looted’ antiquities if they hadn’t been preserved in Western collections. Would the treasures of Beijing’s Summer palace have survived Mao’s Cultural Revolution? Would the Elgin marbles have survived Turkish tour guides chopping off chunks to sell as souvenirs? Would Daesh [ISIS] have spared those Middle Eastern artefacts that survive in European museums?”.

In 1969, the BBC aired Kenneth Clark’s «Civilization», the series exploring Western art and culture. Then, civilization was something to be glorified. In 2018, the BBC aired the remake of Clark’s classic, «Civilizations» – note the plural. „This year, the 21st century version of the landmark show is to turn a critical eye to the history of British civilisation, questioning whether it is built on ‘looting and plunder’ and who, really, are the barbarians,” writes Hannah Furness in «The Telegraph». One of the new presenters is David Olusoga, the historian who called the Elgin Marbles „a very clear case of theft”.

Thirty years ago, in a book, «The Tears of the White Man», the French philosopher Pascal Bruckner wrote that, „the remorseless and self-righteous critic who endlessly denounces the deceptions of parliamentary democracy is suddenly rapt with admiration before the atrocities committed in the name of the Koran, the Vedas, the Great Helmsman…” Since then, Western elites have excused many crimes committed in the name of political Islam, as if these were the consequences of our own colonial crimes.

When Christians in Iraq were exiled, murdered or persecuted en masse by the so-called Islamic State, the West stood silent – as if these Christians were the agents of the Western colonialism and not the legitimate and oldest inhabitants of the Middle East long before the Arabs converted to Islam. When a mob destroyed the French Institute in Cairo, burning books and collections, those who now want to return the „colonial artifacts” stood silent. When Iran’s President Rouhani visited Rome, the Italian authorities covered the naked statues in the Capitoline Museums. Are we covering our own culture to please the Islamic world?

Unfortunately, what we are „returning” are not only the colonial artifacts, but our very pride in Western civilization. A new „damnation of the memory” is taking place in our own museums, academia and chattering classes – and it has deep consequences for our ability to deal with the enemies of civilization. „Postcolonial material provides an important fuel for jihadism,” stated France’s most important scholar of Islamism, Gilles Kepel.

«The Monuments Men», a film made in 2014 by George Clooney, is about a group of Western curators and art experts who traveled to Europe to rescue the artistic masterpieces stolen by the Nazis. It was a story of Western bravery and moral clarity during the Second World War. In 2015, ISIS destroyed Palmyra, one of the most important cities of the ancient world. But the West watched this cultural destruction passively and no «Monuments Men» were dispatched to save Palmyra and other threatened sites. The Russians, profiting from the Western passivity, entered Palmyra and Russia’s most famous conductor, Valery Gergiev, on performing a triumphal concert in the Palmyra arena, said: „We protest against barbarians who destroyed wonderful monuments of world culture”. The Westerners then recreated a banal copy of the arch of Palmyra in London.
Where are our Monuments Men now?

Giulio Meotti, Cultural Editor for Il Foglio, is an Italian journalist and author.

Source:  Gatestone Institute

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.