Declarația B.R.I.C.S. de la Johannesburg – 2023

0

Liderii Chinei, Braziliei, Indiei şi Africii de Sud, și Serghei Lavrov din partea Federației Ruse (BRICS – grup de naţiuni care reprezintă un sfert din economia globală) s-au întâlnit la Johannesburg în vederea unei mai bune coordonări, a creșterii puterii acestui grup de state și a limitării abuzurilor Occidentului pe plan mondial, emiând o declarație pe 23 august 2023.

Aceste țări, reunite, reprezintă mult mai mult decât pretinsa „comunitate internațională” din trecut, responsabilă de războaiele din Iugoslavia, sau Irak, sau Libia, dar, cu toate acestea, știrile mass-media din România sau Occident despre evenimentele sau declarațiile făcute au fost superflue, părtinitoare, cu note ironice sau sarcastice, dar mai ales minime. „Tendințe” din care se vede iarăși – dacă mai era nevoie -, modul în care funcționează „presa liberă” din Occident, ca instrument, „libertatea de exprimare”, ca teorie, și „libertatea de gândire”, ca deziderat.

Românii trebuie să-și facă însă o ideea cât mai realistă despre evenimentele de pe plan internațional și de aceea, cei care nu se află sub imperiul propagandei, care nu sunt încă complet „spălați pe creier”, pot îmbrățișa principiul „audiatur et altera pars” sau „audi alteram partem”, expresii din latină prin care se subliniază necesitatea de a fi ascultată și cealaltă parte sau celelalte părți înainte de a se trage o concluzie. Expresia se traduce literalmente prin „a se asculta și cealaltă parte” și este acum cu atât mai important să ao avem în vedere în această privință, cu cât țărilor care au inițiat această alianță economică, Rusia sau China, li se fac atâtea procese de intenție și nu numai, ba și adevărate rechizitorii ale faptelor lor „rele”, iar aceste procese sunt dictate de lideri ale unor state care excelează în neocolonialism, în amestec în afacerile interne ale altor țări, inclusiv prin asasinate și lovituri de stat, precum cele ale CIA-ului american, dar mai ales printr-o ipocrizie ticăloasă, care nu mai poate scăpa azi unui român inteligent.

Iată deci cu ce se „ocupă” BRICS și poate românii, chiar și dintre cei cuceriți de așa zisele „principii și valori euro-atlantice”, pot găsi măcar în aceste rânduri câteva motive suficiente pentru existența unei lumi multipolare:

Declarația de la Johannesburg II. BRICS și Africa:

Parteneriat pentru creștere reciprocă accelerată, dezvoltare durabilă și multilateralism incluziv, Sandton, Gauteng, Africa de Sud, 23 august 2023 – Text integral

Noi, liderii Republicii Federative Brazilia, Federației Ruse, Republicii India, Republicii Populare Chineze și Republicii Africa de Sud ne-am întâlnit la Sandton, Africa de Sud, în perioada 22-24 august 2023, pentru cei XV BRICS Summit-ul a avut loc sub tema: „BRICS și Africa: Parteneriat pentru creștere reciprocă accelerată, dezvoltare durabilă și multilateralism incluziv”.

Ne reafirmăm angajamentul față de spiritul BRICS de respect și înțelegere reciprocă, egalitate suverană, solidaritate, democrație, deschidere, incluziune, colaborare consolidată și consens. Pe măsură ce ne bazăm pe cei 15 ani de summituri BRICS, ne angajăm în continuare să consolidăm cadrul de cooperare reciproc avantajoasă BRICS în cadrul celor trei piloni: politic și de securitate, economic și financiar și cultural și cooperării inter-popor și să ne consolidăm strategice. parteneriat în beneficiul poporului nostru prin promovarea păcii, a unei ordini internaționale mai reprezentative, mai echitabile, a unui sistem multilateral revigorat și reformat, a dezvoltării durabile și a creșterii incluzive. Parteneriatul pentru Multilateralism Incluziv

Ne reiterăm angajamentul față de multilateralismul incluziv și respectarea dreptului internațional, inclusiv a scopurilor și principiilor consacrate în Carta Națiunilor Unite (ONU) ca piatră de temelie indispensabilă și rolul central al ONU într-un sistem internațional în care statele suverane să coopereze pentru a menține pacea și securitatea, pentru a promova dezvoltarea durabilă, pentru a asigura promovarea și protecția democrației, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți și pentru a promova cooperarea bazată pe spiritul de solidaritate, respect reciproc, justiție și egalitate.

Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la utilizarea măsurilor coercitive unilaterale, care sunt incompatibile cu principiile Cartei ONU și produc efecte negative în special în țările în curs de dezvoltare. Ne reiterăm angajamentul de a îmbunătăți și de a îmbunătăți guvernanța globală prin promovarea unui sistem internațional și multilateral mai agil, eficient, eficient, reprezentativ, democratic și responsabil.

Solicităm o mai mare reprezentare a piețelor emergente și a țărilor în curs de dezvoltare, în organizațiile internaționale și forurile multilaterale în care acestea joacă un rol important. De asemenea, solicităm creșterea rolului și ponderii femeilor din EMDC la diferite niveluri de responsabilități în organizațiile internaționale.

Reiterăm necesitatea ca toate țările să coopereze în promovarea și protejarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în conformitate cu principiile egalității și respectului reciproc. Suntem de acord să continuăm să tratăm toate drepturile omului, inclusiv dreptul la dezvoltare, într-un mod echitabil și egal, pe același picior și cu același accent. Suntem de acord să consolidăm cooperarea pe probleme de interese comune atât în cadrul BRICS, cât și în forurile multilaterale, inclusiv Adunarea Generală a Națiunilor Unite și Consiliul pentru Drepturile Omului, ținând cont de necesitatea de a promova, proteja și îndeplini drepturile omului într-un mod neselectiv, nepolitizat și constructiv și fără standarde duble. Facem apel la respectarea democrației și a drepturilor omului. În acest sens, subliniem că acestea ar trebui implementate atât la nivel de guvernanță globală, cât și la nivel național. Ne reafirmăm angajamentul de a asigura promovarea și protecția democrației, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toți, cu scopul de a construi un viitor comun mai luminos pentru comunitatea internațională, bazat pe o cooperare reciproc avantajoasă.

Susținem o reformă cuprinzătoare a ONU, inclusiv a Consiliului de Securitate al acestuia, cu scopul de a o face mai democratică, reprezentativă, eficientă și mai eficientă și de a crește reprezentarea țărilor în curs de dezvoltare în membrii Consiliului, astfel încât acesta să poată răspunde în mod adecvat la provocările globale predominante și să sprijine aspirațiile legitime ale țărilor emergente și în curs de dezvoltare din Africa, Asia și America Latină, inclusiv Brazilia, India și Africa de Sud, de a juca un rol mai important în afacerile internaționale, în special în cadrul Națiunilor Unite, inclusiv al Consiliului de Securitate al acestuia.

Reafirmăm sprijinul nostru pentru sistemul comercial multilateral deschis, transparent, echitabil, previzibil, incluziv, echitabil, nediscriminatoriu și bazat pe reguli, cu Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în centrul său, cu tratament special și diferențiat (S&DT) pentru țările în curs de dezvoltare, inclusiv țările cel mai puțin dezvoltate. Subliniem sprijinul nostru pentru a lucra în vederea unor rezultate pozitive și semnificative cu privire la problemele celei de-a 13-a Conferințe ministeriale (MC13). Ne angajăm să ne angajăm în mod constructiv în continuarea reformei necesare a OMC în vederea prezentării rezultatelor concrete către MC13. Solicităm restabilirea unui sistem obligatoriu pe două niveluri de soluționare a diferendelor OMC, pe deplin și funcțional, accesibil tuturor membrilor până în 2024 și selecția de noi membri ai Organismului de Apel fără întârziere.

Subliniem necesitatea de a face progrese către realizarea unui sistem de comerț agricol echitabil și orientat spre piață, eliminând foamea, pentru obținerea securității alimentare și îmbunătățirea nutriției, promovarea agriculturii și a sistemelor alimentare durabile și implementarea practicilor agricole rezistente. Subliniem necesitatea realizării reformei în agricultură în conformitate cu mandatul din articolul 20 din Acordul privind agricultură, recunoscând, în același timp, importanța respectării mandatelor în ceea ce privește o Soluție Permanentă privind Deținerea Publică (PSH) în scopuri de securitate alimentară și de mecanism de protecție specială (SSM) pentru țările în curs de dezvoltare, inclusiv țările cel mai puțin dezvoltate, în contextele de negociere respective, membrii BRICS sunt, de asemenea, preocupați de măsurile restrictive comerciale care sunt în contradicție cu regulile OMC, inclusiv măsurile ilegale unilaterale, cum ar fi sancțiunile, care afectează comerțul cu produse agricole.

Susținem o plasă de siguranță financiară globală robustă, cu un Fond Monetar Internațional (FMI) bazat pe cote și cu resurse adecvate în centrul său. Solicităm încheierea celei de-a 16-a evaluări generale a cotelor a Fondului Monetar Internațional (FMI) înainte de 15 decembrie 2023. Revizuirea ar trebui să restabilească rolul principal al cotelor în FMI. Orice ajustare a cotelor ar trebui să ducă la creșteri ale cotelor piețelor emergente și economiilor în curs de dezvoltare (EMDC), protejând în același timp vocea și reprezentarea celor mai săraci membri. Solicităm reforma instituțiilor de la Bretton Woods, inclusiv pentru un rol mai mare pentru piețele emergente și țările în curs de dezvoltare, inclusiv în poziții de conducere în instituțiile de la Bretton Woods, care să reflecte rolul EMDC în economia mondială.

Promovarea unui mediu de pace și dezvoltare

Salutăm Declarația comună a miniștrilor BRICS ai afacerilor externe și ai relațiilor internaționale din 1 iunie 2023 și luăm act de cea de-a 13-a reuniune a consilierilor și înalților reprezentanți pentru securitate națională a BRICS, care a avut loc la 25 iulie 2023.

Suntem îngrijorați de conflictele în curs în multe părți ale lumii. Subliniem angajamentul nostru față de soluționarea pașnică a diferențelor și disputelor prin dialog și consultări incluzive într-o manieră coordonată și cooperantă și sprijinim toate eforturile care conduc la soluționarea pașnică a crizelor.

Recunoaștem importanța participării sporite a femeilor la procesele de pace, inclusiv în prevenirea și soluționarea conflictelor, menținerea păcii, consolidarea păcii, reconstrucția și dezvoltarea post-conflict și susținerea păcii.

Subliniem angajamentul nostru față de multilateralism și față de rolul central al Națiunilor Unite, care sunt condiții prealabile pentru menținerea păcii și securității. Facem apel la comunitatea internațională să sprijine țările să lucreze împreună pentru redresarea economică postpandemică. Subliniem importanța contribuției la reconstrucția și dezvoltarea țărilor postconflict și facem apel la comunitatea internațională să ajute țările să își atingă obiectivele de dezvoltare. Subliniem imperativul de a ne abține de la orice măsuri coercitive care nu se bazează pe dreptul internațional și pe Carta ONU.

Reiterăm necesitatea respectării depline a dreptului internațional umanitar în situații de conflict și a acordării de ajutor umanitar în conformitate cu principiile de bază ale umanității, neutralității, imparțialității și independenței stabilite în Rezoluția 46/182 a ONU.

Lăudăm eforturile colective continue ale Națiunilor Unite, ale Uniunii Africane și ale organizațiilor subregionale, inclusiv în special cooperarea dintre Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și Consiliul de pace și securitate al Uniunii Africane, pentru a aborda provocările regionale, inclusiv menținerea păcii și securității. , promovând consolidarea păcii, reconstrucția și dezvoltarea post-conflict și solicitarea unui sprijin continuu din partea comunității internaționale pentru aceste eforturi, folosind mijloace diplomatice precum dialogul, negocierile, consultările, medierea și bunele oficii, pentru a rezolva disputele și conflictele internaționale, pentru a le soluționa pe baza respectului reciproc, a compromisului și a echilibrului intereselor legitime. Reiterăm că principiul „soluții africane la problemele africane” ar trebui să continue să servească drept bază pentru soluționarea conflictului. În acest sens, sprijinim eforturile africane de pace pe continent prin consolidarea capacităților relevante ale statelor africane. Suntem îngrijorați de agravarea violenței din Sudan. Îndemnăm la încetarea imediată a ostilităților și solicităm accesul nestingherit al populației sudaneze la asistență umanitară. Rămânem îngrijorați de situația din regiunea Sahel, în special în Republica Niger. Susținem suveranitatea, independența, integritatea teritorială și unitatea națională a Libiei. Ne reiterăm sprijinul pentru un proces politic „condus și deținut de libieni”, cu medierea condusă de ONU ca principal canal. Subliniem necesitatea de a obține o soluție politică durabilă și reciproc acceptabilă la problema Saharei de Vest, în conformitate cu rezoluțiile relevante ale CSNU și în îndeplinirea mandatului Misiunii Națiunilor Unite pentru Referendumul în Sahara de Vest (MINURSO).

Salutăm evoluțiile pozitive din Orientul Mijlociu și eforturile țărilor BRICS de a sprijini dezvoltarea, securitatea și stabilitatea în regiune. În acest sens, susținem Declarația comună a adjuncților miniștrilor de externe BRICS și a trimișilor speciali pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, la reuniunea lor din 26 aprilie 2023. Salutăm restabilirea relațiilor diplomatice dintre Regatul Arabiei Saudite și Republica Islamică. Iranului și subliniază că reducerea tensiunilor și gestionarea diferențelor prin dialog și diplomație sunt esențiale pentru coexistența pașnică în această regiune importantă din punct de vedere strategic a lumii. Reafirmăm sprijinul nostru pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Yemenului și lăudăm rolul pozitiv al tuturor părților implicate în realizarea unui încetare a focului și în căutarea unei soluții politice pentru a pune capăt conflictului. Facem apel la toate părțile să se angajeze în negocieri directe incluzive și să sprijine furnizarea de asistență umanitară, de ajutor și de dezvoltare pentru poporul yemenit. Susținem toate eforturile care conduc la o soluție politică și negociată care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Siriei și promovarea unei soluții de durată a crizei siriene. Salutăm readmisia Republicii Arabe Siriene în Liga Statelor Arabe. Ne exprimăm profunda îngrijorare față de situația umanitară îngrozitoare din Teritoriile Palestiniene Ocupate din cauza escaladării violenței sub ocupația israeliană continuă și extinderea așezărilor ilegale. Facem apel la comunitatea internațională să sprijine negocierile directe bazate pe dreptul internațional, inclusiv rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU și ale Adunării Generale și Inițiativa Arabă de Pace, către o soluție cu două state, care să conducă la înființarea unui stat suveran, independent și viabil al Palestinei. . Lăudăm munca amplă desfășurată de Agenția Națiunilor Unite pentru Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinei din Orientul Apropiat (UNRWA) și solicităm un sprijin internațional mai mare pentru activitățile UNRWA pentru a atenua situația umanitară a poporului palestinian.

Ne exprimăm îngrijorarea serioasă cu privire la deteriorarea continuă a situației de securitate, umanitare, politice și economice din Haiti. Credem că criza actuală necesită o soluție condusă de haitian care să cuprindă dialogul național și construirea consensului între forțele politice locale, instituțiile și societatea. Facem apel la comunitatea internațională să sprijine eforturile haitiane de a desființa bandele, de a îmbunătăți situația de securitate și de a pune bazele dezvoltării sociale și economice de lungă durată a țării.

Reamintim pozițiile noastre naționale cu privire la conflictul din și în jurul Ucrainei, așa cum au fost exprimate în forurile corespunzătoare, inclusiv CSONU și AGONU. Remarcăm cu apreciere propunerile relevante de mediere și bune oficii care vizează soluționarea pașnică a conflictului prin dialog și diplomație, inclusiv Misiunea de pace a liderilor africani și calea propusă pentru pace.

Facem apel la consolidarea dezarmării și neproliferării, inclusiv Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii și stocării armelor bacteriologice (biologice) și cu toxine și asupra distrugerii acestora (BTWC) și Convenția privind interzicerea Dezvoltarea, producerea, stocarea și utilizarea armelor chimice și distrugerea lor (CWC), recunoscând rolul său în protejarea și păstrarea integrității și eficacității acestora pentru a menține stabilitatea globală și pacea și securitatea internațională. Subliniem necesitatea de a respecta și de a consolida BTWC, inclusiv prin adoptarea unui protocol obligatoriu din punct de vedere juridic la Convenție care prevede, inter alia, un mecanism eficient de verificare. Ne reafirmăm sprijinul pentru asigurarea durabilității pe termen lung a activităților din spațiul cosmic și prevenirea unei curse a înarmărilor în spațiul cosmic (PAROS) și a armonizării acesteia, inclusiv prin negocieri pentru adoptarea unui instrument multilateral relevant din punct de vedere juridic obligatoriu. Recunoaștem valoarea proiectului de tratat actualizat privind prevenirea amplasării de arme în spațiul cosmic, amenințarea sau utilizarea forței împotriva obiectelor din spațiul cosmic (PPWT), prezentat Conferinței pentru dezarmare în 2014. Subliniem că practicile și non- angajamentele obligatorii, cum ar fi măsurile de transparență și de consolidare a încrederii (TCBM), pot contribui, de asemenea, la PAROS.

Reiterăm necesitatea de a rezolva problema nucleară iraniană prin mijloace pașnice și diplomatice în conformitate cu dreptul internațional și subliniem importanța păstrării JCPOA și UNSCR 2231 pentru neproliferarea internațională, precum și pentru pacea și stabilitatea și speranța mai largi. pentru ca părțile relevante să restabilească implementarea completă și eficientă a JCPOA la o dată anticipată.

Exprimăm condamnarea fermă a terorismului în toate formele și manifestările sale oricând, oriunde și de către oricine a comis. Recunoaștem amenințarea care emană de terorism, extremism favorabil terorismului și radicalizării. Ne angajăm să combatem terorismul în toate formele și manifestările sale, inclusiv mișcarea transfrontalieră a teroriștilor și rețelele de finanțare a terorismului și refugiile sigure. Reiterăm că terorismul nu trebuie asociat cu nicio religie, naționalitate, civilizație sau grup etnic. Reafirmăm angajamentul nostru neclintit de a contribui în continuare la eforturile globale de prevenire și combatere a amenințării terorismului pe baza respectării dreptului internațional, în special a Cartei Națiunilor Unite și a drepturilor omului, subliniind că statele au responsabilitatea principală în ceea ce privește combaterea terorismului, Națiunile Unite continuând să joace un rol central și de coordonare în acest domeniu. Subliniem, de asemenea, necesitatea unei abordări cuprinzătoare și echilibrate a întregii comunități internaționale pentru a reduce efectiv activitățile teroriste, care reprezintă o amenințare gravă, inclusiv în mediul actual de pandemie. Respingem standardele duble în combaterea terorismului și a extremismului care favorizează terorismul. Solicităm finalizarea și adoptarea rapidă a Convenției cuprinzătoare privind terorismul internațional în cadrul ONU și lansarea negocierilor multilaterale privind o convenție internațională pentru reprimarea actelor de terorism chimic și biologic, la Conferința de dezarmare. Salutăm activitățile Grupului de lucru BRICS împotriva terorismului și ale celor cinci subgrupuri ale sale bazate pe Strategia BRICS de combatere a terorismului și Planul de acțiune BRICS împotriva terorismului. Așteptăm cu nerăbdare să aprofundăm și mai mult cooperarea împotriva terorismului.

Deși subliniem potențialul formidabil al Tehnologiilor Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru creștere și dezvoltare, recunoaștem posibilitățile existente și emergente pe care acestea le aduc pentru activități și amenințări criminale și ne exprimăm îngrijorarea cu privire la creșterea nivelului și complexității utilizării incorecte a TIC. Salutăm eforturile continue în cadrul Comitetului ad-hoc de a elabora o convenție internațională cuprinzătoare privind combaterea utilizării TIC în scopuri criminale și reafirmăm angajamentul nostru de a coopera în punerea în aplicare a mandatului adoptat prin rezoluția 75/282 a Adunării Generale a ONU în timp util. manieră.

Reafirmăm angajamentul nostru pentru promovarea unui mediu TIC deschis, sigur, stabil, accesibil și pașnic, subliniem importanța consolidării înțelegerilor comune și intensificării cooperării în utilizarea TIC și a internetului. Susținem rolul principal al Națiunilor Unite în promovarea dialogului constructiv privind asigurarea securității TIC, inclusiv în cadrul Grupului de lucru deschis al ONU privind securitatea și utilizarea TIC 2021-2025 și dezvoltarea unui cadru juridic universal în acest domeniu. . Solicităm o abordare cuprinzătoare, echilibrată și obiectivă a dezvoltării și securității produselor și sistemelor TIC. Subliniem importanța stabilirii cadrelor juridice de cooperare între țările BRICS pentru asigurarea securității în utilizarea TIC. Recunoaștem, de asemenea, necesitatea de a promova cooperarea practică intra-BRICS prin implementarea Foii de parcurs BRICS de cooperare practică privind asigurarea securității în utilizarea TIC și activitățile Grupului de lucru BRICS privind securitatea în utilizarea TIC.

Ne reafirmăm angajamentul de a consolida cooperarea internațională și colaborarea împotriva corupției și continuăm să punem în aplicare acordurile internaționale relevante în acest sens, în special Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției. Cunoscând că flagelul corupției nu cunoaște granițe geografice și nu respectă societatea sau cauza umanitară, am pus în comun o bază solidă pentru combaterea corupției prin consolidarea capacităților, inclusiv prin desfășurarea de programe de formare și partajarea celor mai bune practici actuale aplicate în fiecare dintre țările noastre. Vom continua să consolidăm aceste eforturi și să ne creștem cunoștințele despre căile emergente. Vom spori cooperarea internațională prin rețele de colaborare de partajare a informațiilor și asistență juridică reciprocă pentru a combate fluxurile financiare ilicite, a combate paradisurile sigure și vom sprijini investigarea, urmărirea penală și recuperarea bunurilor furate care fac obiectul legilor și reglementărilor interne ale țărilor BRICS.

Parteneriat pentru o creștere reciprocă accelerată

Observăm că o redresare dezechilibrată după șocul și greutățile pandemiei agravează inegalitatea în întreaga lume. Elanul creșterii globale a scăzut, iar perspectivele economice au scăzut din cauza fragmentării comerțului, a inflației ridicate prelungite, a condițiilor financiare globale mai stricte, în special a creșterii ratelor dobânzilor în economiile avansate, a tensiunilor geopolitice și a vulnerabilităților sporite ale datoriei.

Încurajăm instituțiile financiare multilaterale și organizațiile internaționale să joace un rol constructiv în construirea consensului global privind politicile economice și prevenirea riscurilor sistemice de perturbare economică și fragmentare financiară. Solicităm băncilor multilaterale de dezvoltare (BMD) să continue implementarea recomandărilor care ar trebui să fie voluntare în cadrul cadrelor de guvernanță ale BMD, din Raportul de revizuire independentă G20 privind cadrele de adecvare a capitalului BMD, pentru a-și spori capacitățile de creditare, salvând în același timp stabilitatea financiară pe termen lung a BMD, ratingul de creditor și statutul de creditor preferat.

Considerăm că cooperarea multilaterală este esențială pentru a limita riscurile care decurg din fragmentarea geopolitică și geoeconomică și pentru a intensifica eforturile în domenii de interes reciproc, inclusiv, dar fără a se limita la, comerțul, reducerea sărăciei și foametei, dezvoltarea durabilă, inclusiv accesul la energie, apă. și alimente, combustibil, îngrășăminte, precum și atenuarea și adaptarea la impactul schimbărilor climatice, educație, sănătate, precum și prevenirea pandemiei, pregătirea și răspunsul.

Observăm că nivelurile ridicate ale datoriei din unele țări reduc spațiul fiscal necesar pentru a face față provocărilor în curs de dezvoltare, agravate de efectele de propagare ale șocurilor externe, în special din cauza înăspririi monetare puternice în economiile avansate. Creșterea ratelor dobânzilor și condițiile de finanțare mai stricte agravează vulnerabilitățile datoriei în multe țări. Considerăm că este necesar să abordăm agenda internațională a datoriei în mod corespunzător pentru a sprijini redresarea economică și dezvoltarea durabilă, ținând cont în același timp de legile și procedurile interne ale fiecărei națiuni. Unul dintre instrumentele, printre altele, pentru a aborda în mod colectiv vulnerabilitățile datoriei este prin implementarea previzibilă, ordonată, la timp și coordonată.

Reafirmăm importanța G20 de a continua să joace rolul principalului forum multilateral în domeniul cooperării economice și financiare internaționale, care cuprinde atât piețele dezvoltate, cât și cele emergente și țările în curs de dezvoltare în care economiile majore caută împreună soluții la provocările globale. Așteptăm cu nerăbdare găzduirea cu succes a celui de-al 18-lea Summit G20 de la New Delhi sub președinția indiană a G20. Remarcăm oportunitățile de a construi un impuls susținut pentru schimbare de către India, Brazilia și Africa de Sud care prezidează G20 din 2023 până în 2025 și am exprimat sprijinul pentru continuitate și colaborare în președințiile lor G20 și le dorim succes în eforturile lor. Prin urmare, ne angajăm să adoptăm o abordare echilibrată, continuând să amplificăm și să integrăm în continuare vocea Sudului global în agenda G20, așa cum a fost președinția indiană în 2023 și președinția braziliană și sud-africană în 2024 și 2025.

Recunoaștem rolul important al țărilor BRICS care lucrează împreună pentru a face față riscurilor și provocărilor la adresa economiei mondiale în realizarea redresării globale și a dezvoltării durabile. Ne reafirmăm angajamentul de a îmbunătăți coordonarea politicilor macroeconomice, de a aprofunda cooperarea economică și de a depune eforturi pentru a realiza o redresare economică puternică, durabilă, echilibrată și favorabilă incluziunii. Subliniem importanța implementării continue a Strategiei pentru Parteneriatul Economic BRICS 2025 în toate pistele ministeriale și grupurile de lucru relevante. Vom căuta să identificăm soluții pentru accelerarea implementării Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

Recunoscând că țările BRICS produc o treime din alimentele din lume, ne reafirmăm angajamentul de a consolida cooperarea agricolă și de a promova agricultura durabilă și dezvoltarea rurală a țărilor BRICS pentru creșterea securității alimentare atât în cadrul BRICS, cât și la nivel mondial. Subliniem importanța strategică a facilitării accesului constant la inputurile agricole, pentru asigurarea securității alimentare globale. Reiterăm importanța implementării Planului de acțiune 2021-2024 pentru cooperarea agricolă a țărilor BRICS și salutăm Strategia de cooperare pentru securitatea alimentară a țărilor BRICS. Subliniem necesitatea lanțurilor de aprovizionare cu alimente rezistente.

Recunoaștem dinamismul economiei digitale care permite creșterea economică globală. Recunoaștem, de asemenea, rolul pozitiv pe care comerțul și investițiile îl pot juca în promovarea dezvoltării durabile, a industrializării naționale și regionale, a tranziției către modele de consum și producție durabile. Recunoaștem provocările cu care se confruntă dezvoltarea comerțului și investițiilor în era digitală și recunoaștem că membrii BRICS se află la diferite niveluri de dezvoltare digitală și, prin urmare, recunoaștem nevoia de a aborda provocările respective, inclusiv diferitele decalaje digitale. Salutăm înființarea Grupului de lucru pentru economie digitală BRICS. Reafirmăm că deschiderea, eficiența, stabilitatea, fiabilitatea sunt cruciale în abordarea provocărilor de redresare economică și pentru stimularea comerțului și investițiilor internaționale. Încurajăm cooperarea în continuare între țările BRICS pentru a îmbunătăți interconectivitatea lanțurilor de aprovizionare și a sistemelor de plată pentru a promova fluxurile comerciale și de investiții. Suntem de acord să consolidăm schimburile și cooperarea în comerțul cu servicii, așa cum este stabilit în cadrul BRICS pentru cooperare în domeniul comerțului cu servicii, cu Consiliul de Afaceri BRICS și Alianța Femeilor de Afaceri BRICS (WBA), cu scopul de a promova implementarea foii de parcurs de cooperare pentru comerțul cu servicii BRICS. și documente relevante, inclusiv Cadrul BRICS pentru cooperare în comerțul cu servicii profesionale.

Reiterăm sprijinul nostru pentru Agenda 2063 a Uniunii Africane și pentru eforturile Africii de integrare, inclusiv prin operaționalizarea zonei de liber schimb continental african. Subliniem că AfCFTA este pregătită să creeze un mediu previzibil pentru investiții, în special în dezvoltarea infrastructurii, și oferă o oportunitate de a găsi sinergii cu partenerii de cooperare, comerț și dezvoltare pe continentul african. Subliniem importanța consolidării parteneriatului dintre BRICS și Africa pentru a debloca oportunități reciproc avantajoase pentru creșterea comerțului, investițiilor și dezvoltării infrastructurii. Salutăm progresele înregistrate în ceea ce privește Protocolul AfCFTA privind femeile și tinerii în comerț și recunoaștem potențialul acestuia de a fi un catalizator pentru incluziunea economică și financiară a femeilor și tinerilor în economia Africii. Subliniem importanța problemelor, inclusiv industrializarea, dezvoltarea infrastructurii, securitatea alimentară, modernizarea agriculturii pentru creșterea durabilă, îngrijirea sănătății și abordarea schimbărilor climatice pentru dezvoltarea durabilă a Africii.

Mai observăm că continentul african rămâne la marginea sistemului comercial global și are multe de câștigat prin colaborarea BRICS. Acordul de liber schimb continental african (AfCFTA) și cooperarea BRICS oferă continentului oportunități de a trece de la rolul său istoric de exportator de mărfuri către o valoare adăugată mai mare a productivității. Salutăm și sprijinim includerea Uniunii Africane ca membru al G20 la Summitul G20 de la New Delhi.

Ne angajăm să consolidăm cooperarea intra-BRICS pentru a intensifica Parteneriatul BRICS pentru Noua Revoluție Industrială (PartNIR) și pentru a crea noi oportunități pentru accelerarea dezvoltării industriale. Sprijinim cooperarea intra-BRICS în dezvoltarea resurselor umane pe noile tehnologii prin Centrul BRICS pentru Competențe Industriale (BCIC), Centrul de inovare BRICS PartNIR, Forumul de pornire BRICS și colaborarea cu alte mecanisme BRICS relevante, pentru a desfășura programe de formare pentru a aborda provocările NIR. pentru o industrializare incluzivă și durabilă. Ne reiterăm angajamentul de a continua discuțiile cu privire la înființarea BCIC în cooperare cu UNIDO pentru a sprijini în comun dezvoltarea aptitudinilor Industria 4.0 în rândul țărilor BRICS și pentru a promova parteneriate și creșterea productivității în Noua Revoluție Industrială. Așteptăm cu nerăbdare cooperarea cu UNIDO și solicităm Grupului Consultativ PartNIR să se coordoneze cu UNIDO.

Recunoaștem rolul crucial pe care îl joacă microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (IMIM-uri) în deblocarea întregului potențial al economiilor BRICS și reafirmăm importanța participării acestora la rețelele de producție și lanțurile valorice. Vom continua eforturile comune menite să eliminăm constrângeri precum lipsa de informații și finanțare ușor accesibile, deficitul de competențe, efectele de rețea, precum și reglementarea sarcinii administrative excesive și constrângerile legate de achiziții, asigurând informații și finanțare ușor accesibile, gradarea competențelor și piața. legătura. Susținem Cadrul de cooperare pentru IMM-uri BRICS, care promovează cooperarea BRICS în probleme precum schimbul de informații despre târguri și expoziții și încurajarea participării IMM-urilor la evenimentele selectate pentru a îmbunătăți interacțiunile și cooperarea dintre IMM-urile care pot obține tranzacții. Statele membre vor facilita schimbul de misiuni de afaceri și vor promova întâlniri specifice sectorului Business to Business (B2B) în rândul IMM-urilor, pentru a spori cooperarea între întreprinderi și alianțele de afaceri între IMM-urile din BRICS, cu un accent deosebit pe deținute și deținute de femei. IMM-uri deținute de tineri. Statele membre vor furniza informații referitoare la IMM-uri, oportunitățile de dezvoltare a afacerilor și posibilitățile de parteneriat pentru dezvoltarea IMM-urilor în țările BRICS. În plus, vom promova schimbul de informații cu privire la politicile comerciale și informațiile de piață pentru IMM-uri pentru a crește participarea acestora la comerțul internațional. Vom facilita accesul la resurse și capacități, cum ar fi competențe, rețele de cunoștințe și tehnologie care ar putea ajuta IMM-urile să își îmbunătățească participarea la economie și la lanțurile valorice globale. Vom face schimb de opinii cu privire la măsurile și abordările pentru integrarea IMM-urilor BRICS în comerțul global și lanțurile valorice globale, inclusiv prin împărtășirea experienței cu privire la modul în care abordările de integrare regională pot sprijini dezvoltarea IMM-urilor.

Reiterăm angajamentul de a promova ocuparea forței de muncă pentru o dezvoltare durabilă, inclusiv de a dezvolta competențe pentru a asigura o redresare rezistentă, angajare sensibilă la gen și politici de protecție socială, inclusiv drepturile lucrătorilor. Ne reafirmăm angajamentul de a respecta, promova și realiza munca decentă pentru toți și de a realiza justiția socială. Vom intensifica eforturile pentru abolirea efectivă a muncii copiilor pe baza Apelului la Acțiune de la Durban și vom accelera progresul către protecția socială universală pentru toți până în 2030. Vom investi în sisteme de dezvoltare a competențelor pentru a îmbunătăți accesul la competențe relevante și de calitate pentru lucrătorii din economia informală și lucrătorii în noi forme de angajare, în timp ce căutăm să creștem productivitatea pentru economii durabile și incluzive din punct de vedere economic, social și ecologic. Vom explora dezvoltarea unei platforme BRICS pentru a implementa ecosistemul de productivitate pentru muncă decentă.

Recunoaștem necesitatea urgentă de redresare a industriei turismului și importanța creșterii fluxurilor turistice reciproce și vom depune eforturi pentru consolidarea în continuare a Alianței BRICS pentru turism verde pentru a promova măsuri care pot modela un sector turistic mai rezistent, durabil și mai favorabil incluziunii.

Suntem de acord să intensificăm schimburile și cooperarea în domeniul standardizării și să folosim pe deplin standardele pentru a promova dezvoltarea durabilă.

Suntem de acord să continuăm să aprofundăm cooperarea în domeniul concurenței între țările BRICS și să creăm un mediu de piață de concurență loială pentru cooperarea economică și comercială internațională.

Suntem de acord să intensificăm dialogul și cooperarea cu privire la drepturile de proprietate intelectuală prin intermediul mecanismului de cooperare BRICS IPR (IPRCM). Pe măsură ce sărbătorim un deceniu de cooperare a șefilor oficiilor de proprietate intelectuală, salutăm alinierea planului lor de lucru la Obiectivele de dezvoltare durabilă.

Susținem îmbunătățirea cooperării statistice în cadrul BRICS, deoarece datele, statisticile și informațiile stau la baza luării deciziilor informate și eficiente. La cea de-a 10-a aniversare a primei sale ediții, susținem lansarea în continuare a Publicației statistice comune BRICS 2023 și a Publicației statistice comune BRICS 2023 pentru a implica o gamă mai largă de utilizatori.

Recunoaștem beneficiile pe scară largă ale sistemelor de plată rapide, ieftine, transparente, sigure și incluzive. Așteptăm cu nerăbdare raportul Grupului operativ de plăți BRICS (BPTF) privind cartografierea diferitelor elemente ale foii de parcurs G20 privind plățile transfrontaliere în țările BRICS. Salutăm împărtășirea experienței membrilor BRICS cu privire la infrastructurile de plată, inclusiv interconectarea sistemelor de plăți transfrontaliere. Credem că acest lucru va spori și mai mult cooperarea dintre țările BRICS și va încuraja dialogul suplimentar cu privire la instrumentele de plată pentru a facilita fluxurile comerciale și de investiții între membrii BRICS, precum și alte țări în curs de dezvoltare. Subliniem importanța încurajării utilizării monedelor locale în comerțul internațional și tranzacțiile financiare între BRICS, precum și partenerii lor comerciali. Încurajăm, de asemenea, consolidarea rețelelor bancare corespondente între țările BRICS și facilitarea decontărilor în monedele locale.

Noi însărcinăm miniștrilor noștri de finanțe și/sau guvernatorilor băncilor centrale, după caz, să ia în considerare problema monedelor locale, instrumentelor de plată și platformelor și să ne raporteze până la următorul Summit.

Recunoaștem rolul cheie al BND în promovarea infrastructurii și a dezvoltării durabile a țărilor sale membre. O felicităm pe doamna Dilma Rousseff, fostul președinte al Republicii Federative Brazilia, în calitate de președinte al Noii Bănci de Dezvoltare (NDB) și suntem încrezători că va contribui la consolidarea BND în îndeplinirea eficientă a mandatului său. Ne așteptăm ca BND să ofere și să mențină cele mai eficiente soluții de finanțare pentru dezvoltarea durabilă, un proces constant de extindere a numărului de membri și îmbunătățiri ale guvernanței corporative și ale eficienței operaționale în vederea îndeplinirii Strategiei generale a BND pentru 2022-2026. Salutăm cei trei noi membri ai BND, și anume Bangladesh, Egipt și Emiratele Arabe Unite. Încurajăm BND să joace un rol activ în procesul de schimb de cunoștințe și să încorporeze cele mai bune practici ale țărilor membre în politicile sale operaționale, în conformitate cu mecanismul său de guvernare și ținând cont de prioritățile naționale și obiectivele de dezvoltare. Considerăm BND ca un membru important al familiei MDB globale, având în vedere statutul său unic de instituție creată de EMDC-uri pentru EMDC.

Salutăm înființarea BRICS Think Tank Network for Finance în cursul anului 2022 și eforturile de operaționalizare a rețelei. Vom lucra pentru identificarea și desemnarea principalilor think tank-uri din țările membre. Susținem Orientările operaționale pentru rețeaua BRICS Think Tank for Finance dezvoltată sub președinția Africii de Sud, care oferă îndrumări cu privire la modul în care va funcționa rețeaua în ceea ce privește guvernanța, livrarea rezultatelor și finanțarea rețelei BRICS Think Tank for Finance.

Recunoaștem că investițiile în infrastructură sprijină dezvoltarea umană, socială, de mediu și economică. Remarcăm că cererea de infrastructură este în creștere, cu o nevoie mai mare de scară, inovare și durabilitate. Subliniem că țările BRICS continuă să ofere oportunități excelente pentru investiții în infrastructură. În această privință, recunoaștem în continuare că valorificarea resurselor limitate ale guvernelor pentru a cataliza capitalul privat, expertiza și eficiența va fi esențială pentru a elimina decalajul de investiții în infrastructură în țările BRICS.

Continuăm să sprijinim activitatea Grupului de lucru pentru parteneriatul public-privat (PPP) și infrastructură în schimbul de cunoștințe, bune practici și lecții învățate cu privire la dezvoltarea și furnizarea eficientă a infrastructurii în beneficiul tuturor țărilor membre. În acest sens, Grupul de lucru a adunat principii directoare care promovează adoptarea unei abordări programatice în furnizarea infrastructurii și promovează utilizarea PPP-urilor și a altor soluții de finanțare mixtă în dezvoltarea și livrarea infrastructurii. Așteptăm cu nerăbdare să convocăm Simpozionul de investiții în infrastructură la sfârșitul acestui an pentru o discuție între guvernele, investitorii și finanțatorii BRICS cu privire la modalitățile de a colabora cu sectorul privat pentru a promova utilizarea finanțelor ecologice, de tranziție și durabile în furnizarea infrastructurii.

Aranjamentul de rezervă contingentă (CRA) BRICS continuă să fie un mecanism important pentru atenuarea efectelor unei situații de criză, completând aranjamentele financiare și monetare internaționale existente și contribuind la consolidarea rețelei de siguranță financiară globală. Ne reiterăm angajamentul față de consolidarea continuă a CRA și așteptăm cu nerăbdare finalizarea cu succes a celui de-al șaselea Test-Run mai târziu în 2023. De asemenea, susținem progresele înregistrate în modificarea problemelor tehnice restante privind Acordul inter-Băncii Centrale și aprobăm propunerea tema Buletinului economic BRICS 2023 „Provocări într-un mediu post-Covid-19.

Salutăm continuarea cooperării pe subiecte de interes reciproc privind finanțarea durabilă și de tranziție, securitatea informațiilor, tehnologia financiară și plăți și așteptăm cu nerăbdare să construim activități în aceste domenii în cadrul fluxurilor de lucru relevante, inclusiv studiul propus privind utilizarea tehnologiei. să remedieze lacunele de date climatice din sectorul financiar și să sprijine inițiativele propuse care vizează îmbunătățirea securității cibernetice și dezvoltarea tehnologiei financiare, inclusiv schimbul de cunoștințe și experiență în acest domeniu.

Parteneriatul pentru Dezvoltare Durabilă

Reafirmăm apelul pentru implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă în cele trei dimensiuni ale sale: economică, socială și de mediu, într-o manieră echilibrată și integrată prin mobilizarea mijloacelor necesare implementării Agendei 2030. Îndemnăm țările donatoare să-și onoreze angajamentele de Asistență Oficială pentru Dezvoltare (AOD) și să faciliteze consolidarea capacităților și transferul de tehnologie, împreună cu resurse suplimentare de dezvoltare către țările în curs de dezvoltare, în conformitate cu obiectivele de politică națională ale beneficiarilor. Subliniem, în acest sens, că Summitul ODD care va avea loc la New York în septembrie 2023 și Summit-ul viitorului care va avea loc în septembrie 2024, constituie oportunități semnificative pentru reînnoirea angajamentului internațional privind implementarea Agendei 2030.

Recunoaștem importanța implementării ODD-urilor într-o manieră integrată și holistică, printre altele prin eradicarea sărăciei, precum și prin combaterea schimbărilor climatice, promovând în același timp utilizarea durabilă a terenurilor și gestionarea apei, conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor și biodiversitatea și împărțirea echitabilă și echitabilă a beneficiilor care decurg din utilizarea resurselor genetice, inclusiv prin accesul adecvat la resursele genetice, în conformitate cu articolul 1 din Convenția privind diversitatea biologică (CBD) și în conformitate cu circumstanțele naționale, prioritățile și capabilități. De asemenea, subliniem importanța tehnologiei și inovării, a cooperării internaționale, a parteneriatelor public-privat, inclusiv a cooperării Sud-Sud.

Subliniem importanța colaborării în domeniul conservării biodiversității și al utilizării durabile, cum ar fi cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor de conservare, dezvoltarea ariilor protejate și combaterea comerțului ilegal cu animale sălbatice. În plus, vom continua să participăm în mod activ la convențiile internaționale legate de biodiversitate, cum ar fi Convenția privind diversitatea biologică (CBD), protocoalele sale și promovarea implementării Cadrului global de biodiversitate Kunming-Montreal (GBF), Convenția privind comerțul internațional cu animale pe cale de dispariție. Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Convenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD) și lucrează pentru Inițiativa Globală pentru Reducerea Degradării terenurilor și Îmbunătățirea conservării habitatelor terestre.

Salutăm adoptarea istorică a Cadrului global de biodiversitate Kunming-Montreal (KMGBF) la cea de-a 15-a Conferință a părților la Convenția privind diversitatea biologică (CBD COP-15) din decembrie 2022. Prin urmare, ne angajăm să depunem eforturi pentru implementarea toate obiectivele și țintele globale ale KMGBF, în conformitate cu principiile responsabilităților comune, dar diferențiate și circumstanțelor, priorităților și capacităților naționale, pentru a-și îndeplini misiunea de a stopa și inversa pierderea biodiversității și viziunea de a trăi în armonie cu natura. Îndemnăm țările dezvoltate să ofere mijloace adecvate de implementare, inclusiv resurse financiare, consolidarea capacităților, cooperare tehnică și științifică și acces la și transfer de tehnologie pentru a implementa pe deplin KMGBF. Recunoaștem, de asemenea, potențialul de cooperare privind utilizarea durabilă a biodiversității în afaceri pentru a sprijini dezvoltarea economică locală, industrializarea, crearea de locuri de muncă și oportunități de afaceri durabile.

Subliniem din nou importanța punerii în aplicare a Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC) și a Acordului său de la Paris și a principiului responsabilităților comune, dar diferențiate și al capacităților respective (CBDR-RC), care sporește transferul de tehnologie climatică la costuri reduse, consolidarea capacităților ca precum și mobilizarea unor noi resurse financiare suplimentare la prețuri accesibile, adecvate și furnizate la timp pentru proiecte durabile din punct de vedere ecologic. Suntem de acord că este nevoie să apărăm, să promovăm și să consolidăm răspunsul multilateral la schimbările climatice și să lucrăm împreună pentru un rezultat de succes al celei de-a 28-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC COP28). Recunoaștem că Mijloacele de implementare ar trebui îmbunătățite de țările dezvoltate, inclusiv prin fluxul adecvat și în timp util de finanțare pentru climă la prețuri accesibile, cooperare tehnică, consolidare a capacităților și transfer de tehnologie pentru acțiunile climatice. În plus, este nevoie de aranjamente financiare cuprinzătoare pentru a aborda pierderile și daunele cauzate de schimbările climatice, inclusiv operaționalizarea Fondului pentru pierderi și daune, așa cum sa convenit la COP27 UNFCCC, în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare.

Suntem de acord să abordăm provocările generate de schimbările climatice, asigurând totodată o tranziție justă, accesibilă și durabilă către o economie cu emisii reduse de carbon și emisii reduse, în conformitate cu principiile CDR-RC, în lumina diferitelor circumstanțe naționale. Pledăm pentru tranziții echitabile și durabile, bazate pe priorități de dezvoltare definite la nivel național și facem apel la țările dezvoltate să conducă prin exemplu și să sprijine țările în curs de dezvoltare în astfel de tranziții.

Subliniem necesitatea de a sprijini țările dezvoltate țărilor în curs de dezvoltare pentru accesul la tehnologiile și soluțiile existente și emergente cu emisii scăzute care să evite, să reducă și să elimine emisiile de GES și să sporească acțiunile de adaptare pentru a aborda schimbările climatice. Subliniem și mai mult necesitatea de a îmbunătăți transferul de tehnologie cu costuri reduse și de a mobiliza resurse financiare suplimentare noi, adecvate și la timp, pentru proiecte durabile din punct de vedere ecologic.

Ne exprimăm hotărârea puternică de a contribui la o COP28 de succes în Dubai, mai târziu în acest an, cu accent pe implementare și cooperare. Ca principal mecanism de evaluare a progresului colectiv către atingerea scopului Acordului de la Paris și a obiectivelor sale pe termen lung și promovarea acțiunii climatice în toate aspectele Acordului de la Paris în cadrul UNFCCC, Bilanțul global trebuie să fie eficient și să identifice lacunele de implementare la nivel global. răspuns la schimbările climatice, punând în același timp bazele pentru o ambiție sporită a tuturor, în special a țărilor dezvoltate. Facem apel la țările dezvoltate să completeze lacunele restante în mijloacele de implementare a acțiunilor de atenuare și adaptare în țările în curs de dezvoltare.

Salutăm candidatura Braziliei de a găzdui COP30, deoarece anul 2025 va fi cheia pentru viitorul răspunsului global la schimbările climatice.

Îndemnăm în continuare țările dezvoltate să își onoreze angajamentele, inclusiv mobilizarea a 100 de miliarde USD pe an până în 2020 și până în 2025 pentru a sprijini acțiunile climatice în țările în curs de dezvoltare. În plus, importanța dublării finanțării adaptării până în 2025 de la baza anului 2019 este, de asemenea, esențială pentru implementarea acțiunilor de adaptare. Mai mult, așteptăm cu nerăbdare să stabilim un nou obiectiv cuantificat colectiv ambițios, înainte de 2025, conform nevoilor și priorităților țărilor în curs de dezvoltare. Acest lucru va necesita un sprijin financiar sporit din partea țărilor dezvoltate, care este suplimentar, bazat pe granturi și/sau concesional, furnizat la timp și adecvat pentru a adopta măsuri de adaptare și atenuare într-un mod echilibrat. Aceasta se extinde la sprijinul pentru implementarea Contribuțiilor determinate la nivel național (NDC).

Recunoaștem că mecanismele financiare și investițiile pentru sprijinirea implementării programelor de mediu și schimbări climatice trebuie îmbunătățite și este necesar un impuls sporit pentru reformarea acestor mecanisme financiare, precum și a băncilor multilaterale de dezvoltare și a instituțiilor financiare internaționale. În acest sens, facem apel la acționarii acestor instituții să ia măsuri decisive pentru a extinde finanțarea și investițiile pentru combaterea schimbărilor climatice în sprijinul atingerii ODD-urilor legate de schimbările climatice și pentru a-și adapta aranjamentele instituționale scopului.

Ne opunem barierelor comerciale, inclusiv cele sub pretextul abordării schimbărilor climatice impuse de anumite țări dezvoltate și reiterăm angajamentul nostru de a consolida coordonarea în aceste aspecte. Subliniem că măsurile luate pentru a combate schimbările climatice și pierderea biodiversității trebuie să fie conforme cu OMC și nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau nejustificată sau o restricție mascată a comerțului internațional și nu ar trebui să creeze obstacole inutile în calea comerțului internațional. Orice astfel de măsură trebuie să fie ghidată de principiul responsabilităților comune, dar diferențiate și al capacităților respective (CBDR-RC), în lumina diferitelor circumstanțe naționale. Ne exprimăm îngrijorarea față de orice măsură discriminatorie inconsistentă în cadrul OMC care va denatura comerțul internațional, va risca noi bariere comerciale și va transfera sarcina abordării schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității către membrii BRICS și țările în curs de dezvoltare.

Ne angajăm să ne intensificăm eforturile pentru îmbunătățirea capacității noastre colective de prevenire, pregătire și răspuns la pandemie la nivel mondial și pentru a consolida capacitatea noastră de a lupta împotriva acestor pandemii în viitor în mod colectiv. În acest sens, considerăm că este important să continuăm sprijinul acordat Centrului virtual de cercetare și dezvoltare a vaccinurilor BRICS. Așteptăm cu nerăbdare organizarea Reuniunii la nivel înalt privind prevenirea, pregătirea și răspunsul la pandemii care va avea loc pe 20 septembrie 2023 la Adunarea Generală a Națiunilor Unite și solicităm un rezultat care să mobilizeze voința politică și conducerea continuă în acest sens. materie.

Recunoaștem rolul fundamental al asistenței medicale primare ca fundație cheie pentru asistența medicală universală și reziliența sistemului de sănătate, precum și în prevenirea și răspunsul la urgențe de sănătate. Credem că Reuniunea la nivel înalt privind Acoperirea Universală a Sănătății (CSU) care va avea loc la Adunarea Generală a ONU în septembrie 2023 ar fi un pas esențial pentru mobilizarea celui mai înalt sprijin politic pentru CSU ca piatră de temelie pentru realizarea ODD 3 (sănătate bună și bunăstare). Reiterăm sprijinul nostru pentru inițiativele internaționale, cu conducerea OMS, privind abordarea tuberculozei (TB) și așteptăm cu nerăbdare să ne implicăm în mod activ la Reuniunea la nivel înalt a Națiunilor Unite privind tuberculoza de la New York în septembrie anul acesta și să încurajăm o declarație politică fermă.

Luând în considerare legislația națională și prioritățile țărilor BRICS, ne angajăm să continuăm cooperarea în medicina tradițională în conformitate cu reuniunile anterioare ale miniștrilor sănătății BRICS și rezultatele acestora, precum și Forumul la nivel înalt BRICS privind medicina tradițională.

Observăm că țările BRICS au experiență și potențial semnificative în domeniul medicinei nucleare și al radiofarmaceuticului. Salutăm decizia de a înființa un grup de lucru BRICS pentru medicină nucleară pentru a extinde cooperarea în acest domeniu.

Salutăm ca Africa de Sud să găzduiască reuniunile Comitetului de coordonare pentru știință, tehnologie și inovare (STI) BRICS pe tot parcursul anului 2023, ca principal mecanism de coordonare pentru gestionarea și asigurarea găzduirii cu succes a activităților BRICS STI. Solicităm Comitetului de coordonare să întreprindă o revizuire strategică a domeniilor tematice și a cadrului organizațional al Grupului de lucru BRICS STI pentru a asigura o mai bună aliniere, după caz, la prioritățile actuale ale politicii BRICS. Lăudăm Africa de Sud pentru că găzduiește cel de-al 8-lea Forum BRICS Young Scientist și organizarea concomitentă a celui de-al 6-lea Premiu BRICS Young Innovator. Lăudăm succesul Programului-cadru BRICS STI în continuarea conectării oamenilor de știință prin finanțarea unui portofoliu impresionant de proiecte de cercetare între țările BRICS. Apreciem, de asemenea, eforturile Secretariatului Programului Cadru BRICS STI de a facilita o discuție pentru lansarea în 2024 a unui apel de propuneri pentru proiectele emblematice BRICS STI. Recunoaștem progresele realizate în implementarea Planului de acțiune BRICS pentru cooperare în materie de inovare (2021-24). În acest sens, încurajăm să fie întreprinse acțiuni suplimentare cu privire la inițiative precum BRICS Techtransfer (centrele BRICS pentru transfer de tehnologie) și rețeaua iBRICS (rețeaua dedicată inovației BRICS). De asemenea, salutăm mai multe acțiuni care urmează să fie întreprinse, în special de către Grupul de lucru BRICS STIEP (Science, Technology and Innovation Entrepreneurship Partnership), în domeniile inovației și antreprenoriatului, de exemplu, prin sprijinul pentru formarea și rețeaua de incubație BRICS, tehnologia BRICS. Transfer Training Program și BRICS Startup Forum.

Felicităm agențiile noastre spațiale pentru implementarea cu succes a acordului BRICS RSSC prin schimbul de mostre de date BRICS Satellite Constellation; desfășurarea primului forum de aplicații BRICS RSSC în noiembrie 2022; convocarea celei de-a doua reuniuni a Comitetului mixt de cooperare spațială BRICS în iulie 2023 și continuarea implementării cu succes a proiectelor pilot BRICS Constellation. Încurajăm agențiile spațiale BRICS să continue să îmbunătățească nivelul de cooperare în schimbul de date și aplicații prin satelit de teledetecție, astfel încât să ofere suport de date pentru dezvoltarea economică și socială a țărilor BRICS.

Subliniind rolul fundamental al accesului la energie în atingerea ODD-urilor și observând riscurile subliniate la adresa securității energetice, subliniem necesitatea unei cooperări sporite între țările BRICS ca producători și consumatori majori de produse și servicii energetice. Credem că securitatea energetică, accesul și tranzițiile energetice sunt importante și trebuie echilibrate. Salutăm consolidarea cooperării și creșterea investițiilor în lanțurile de aprovizionare pentru tranzițiile energetice și observăm necesitatea de a participa pe deplin la lanțul valoric global al energiei curate. Ne angajăm în continuare să creștem rezistența sistemelor energetice, inclusiv infrastructura energetică critică, promovarea utilizării opțiunilor de energie curată, promovarea cercetării și inovației în știința și tehnologia energetică. Intenționăm să abordăm provocările de securitate energetică prin stimularea fluxurilor de investiții în energie. Împărtășim o viziune comună, luând în considerare prioritățile și circumstanțele naționale, cu privire la utilizarea eficientă a tuturor surselor de energie, și anume: energie regenerabilă, inclusiv biocombustibili, hidroenergie, combustibili fosili, energie nucleară și hidrogen produs pe baza tehnologiilor cu emisii zero și scăzute. și procese, care sunt esențiale pentru o tranziție justă către sisteme energetice mai flexibile, mai rezistente și mai durabile. Recunoaștem rolul combustibililor fosili în sprijinirea securității energetice și a tranziției energetice. Solicităm colaborarea între țările BRICS în ceea ce privește neutralitatea tehnologică și îndemnăm în continuare la adoptarea de standarde și reguli comune, eficiente, clare, echitabile și transparente pentru evaluarea emisiilor, elaborarea taxonomiilor compatibile ale proiectelor durabile, precum și contabilizarea unităților de carbon. Salutăm cercetarea comună și cooperarea tehnică în cadrul Platformei de cooperare pentru cercetare în domeniul energiei BRICS și salutăm organizarea Summit-ului pentru energie pentru tineret BRICS și alte activități conexe.

Rămânem angajați să consolidăm cooperarea BRICS în chestiuni legate de populație, deoarece dinamica structurii de vârstă a populației se schimbă și prezintă provocări, precum și oportunități, în special în ceea ce privește drepturile femeilor, dezvoltarea tinerilor, drepturile persoanelor cu dizabilități, angajarea și viitorul muncii, urbanizare, migrație și îmbătrânire.

Reiterăm importanța cooperării BRICS în domeniul managementului dezastrelor. Subliniem importanța măsurilor de reducere a riscului de dezastre pentru construirea de comunități rezistente și schimbul de informații cu privire la cele mai bune practici, adoptarea inițiativelor de adaptare la schimbările climatice și integrarea sistemelor de cunoștințe indigene și îmbunătățirea investițiilor în sistemele de avertizare timpurie și infrastructura rezistentă la dezastre. În plus, subliniem nevoia de incluziune holistică în reducerea riscului de dezastre prin integrarea reducerii riscului de dezastre în planificarea guvernamentală și comunitară. Încurajăm extinderea cooperării intra-BRICS prin activități comune pentru îmbunătățirea capacităților sistemelor naționale de urgență.

Suntem de acord cu importanța acordată de Africa de Sud în calitate de președinte BRICS privind transformarea educației și dezvoltarea competențelor pentru viitor. Susținem principiul facilitării recunoașterii reciproce a calificărilor academice în țările BRICS pentru a asigura mobilitatea profesioniștilor calificați, a cadrelor universitare și a studenților și recunoașterea calificărilor obținute în țările celorlalte, sub rezerva respectării legilor interne aplicabile. Salutăm propunerile concrete făcute în timpul celei de-a 10-a întâlniri a miniștrilor educației din BRICS, care se concentrează pe domenii critice în educație și formare, cum ar fi dezvoltarea antreprenoriatului, abilitățile pentru o lume în schimbare, tinerii care nu au școlar, schimbările climatice, inteligența pieței muncii, dezvoltarea timpurie a copilăriei și universitatea. clasamentul global. Apreciem progresele înregistrate în domeniul educației și cooperării în domeniul educației și formării tehnice și profesionale (ITET), în special, operaționalizarea Alianței de cooperare BRICS TVET, care se concentrează pe consolidarea comunicării și dialogului și finalizarea timpurie a Cartei Alianței de cooperare BRICS TVET, promovând astfel cooperare substanțială în ÎPT, integrând ÎPT cu industria.

Ne angajăm să consolidăm schimburile de competențe și cooperarea între țările BRICS. Susținem transformarea digitală în educație și spațiul ÎPT, deoarece fiecare țară BRICS se angajează pe plan intern să asigure accesibilitatea și echitatea educației și să promoveze dezvoltarea educației de calitate. Suntem de acord să explorăm oportunități privind mecanismele de cooperare pentru educația digitală BRICS, să ținem dialoguri cu privire la politicile educaționale digitale, să împărtășim resurse educaționale digitale, să construim sisteme educaționale inteligente și să promovăm împreună transformarea digitală a educației în țările BRICS și să dezvoltăm o educație durabilă prin consolidarea cooperării în cadrul Universitatea din Rețeaua BRICS și alte inițiative de la instituție la instituție în acest domeniu, inclusiv Liga Universității BRICS. Salutăm luarea în considerare a Consiliului de conducere internațional al Universității de Rețea BRICS de a extinde calitatea de membru al Universității Rețelei BRICS pentru a include mai multe universități din țările BRICS. Subliniem importanța împărtășirii celor mai bune practici privind extinderea accesului la îngrijirea și educația holistică a copiilor timpurii pentru a oferi un început mai bun în viață copiilor din țările BRICS. Salutăm decizia de a facilita schimburile în țările BRICS cu privire la dotarea cursanților cu abilități potrivite pentru viitor prin mai multe căi de învățare.

Aprofundarea schimburilor interpersonale

Reafirmăm importanța schimburilor interpersonale din BRICS în îmbunătățirea înțelegerii reciproce, a prieteniei și a cooperării. Apreciem progresele înregistrate sub președinția Africii de Sud în 2023, inclusiv în domeniile mass-media, cultură, educație, sport, arte, tineret, societate civilă și schimburi academice și recunoaștem că schimburile interpersonale joacă un rol esențial în îmbogățirea societăților noastre și dezvoltarea economiilor noastre.

Recunoaștem că tineretul este o forță motrice pentru accelerarea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă. Conducerea tinerilor este fundamentală pentru a accelera o tranziție justă bazată pe principiile solidarității intergeneraționale, cooperării internaționale, prieteniei și transformării societății. O cultură a antreprenoriatului și a inovației trebuie cultivată pentru dezvoltarea durabilă a tinerilor noștri. Reiterăm importanța Summit-ului pentru tineret BRICS ca forum pentru implicarea semnificativă în chestiunile legate de tineret și recunoaștem valoarea sa ca structură de coordonare pentru implicarea tinerilor în BRICS. Salutăm finalizarea cadrului Consiliului pentru Tineret BRICS.

Lăudăm organizarea cu succes a Forumului de afaceri BRICS. La cea de-a 10-a aniversare, salutăm auto-reflecția Consiliului de afaceri BRICS, cu accent pe reperele atinse și pe domeniile de îmbunătățire. În plus, salutăm intenția Consiliului de afaceri BRICS de a urmări fluxurile comerciale intra-BRICS, de a identifica domeniile în care performanța comercială nu a îndeplinit așteptările și de a recomanda soluții.

Recunoaștem rolul critic al femeilor în dezvoltarea economică și lăudăm Alianța Femeilor de Afaceri BRICS. Recunoaștem că antreprenoriatul incluziv și accesul la finanțare pentru femei le-ar facilita participarea la afaceri, inovare și economia digitală. Salutăm inițiativele care vor îmbunătăți productivitatea agricolă și accesul la pământ, tehnologie și piețe pentru femeile fermiere.

La cea de-a 15-a aniversare, recunoaștem valoarea Forumului Academic BRICS ca platformă pentru deliberări și discuții ale cadrelor academice de conducere din BRICS cu privire la problemele cu care ne confruntăm astăzi. Consiliul BRICS Think Tanks sărbătorește, de asemenea, 10 ani de consolidare a cooperării în cercetare și consolidare a capacităților între comunitățile academice din țările BRICS.

Dialogul dintre partidele politice din țările BRICS joacă un rol constructiv în construirea consensului și consolidarea cooperării. Remarcăm găzduirea cu succes a Dialogului Partidelor Politice BRICS în iulie 2023 și salutăm alte țări BRICS să găzduiască evenimente similare în viitor.

Ne reafirmăm angajamentele în baza tuturor instrumentelor și acordurilor semnate și adoptate de guvernele statelor BRICS privind cooperarea în domeniul culturii și ne angajăm să punem în aplicare de urgență Planul de acțiune (2022-2026) prin intermediul BRICS Working. Grupul de Cultură.

Ne angajăm să asigurăm integrarea culturii în politicile noastre naționale de dezvoltare, ca un motor și un facilitator pentru atingerea obiectivelor stabilite în Agenda ONU 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. De asemenea, ne reafirmăm angajamentul de a promova cultura și economia creativă ca bun public global, așa cum a fost adoptat la Conferința Mondială pentru Cultură și Dezvoltare Durabilă-MONDIACULT22.

Suntem de acord să sprijinim protecția, conservarea, restaurarea și promovarea patrimoniului nostru cultural, inclusiv a patrimoniului material și imaterial. Ne angajăm să luăm măsuri puternice pentru a lupta împotriva traficului ilicit al proprietăților noastre culturale și să încurajăm dialogul între părțile interesate din cultură și patrimoniu și să promovăm digitalizarea sectoarelor culturale și creative prin găsirea de soluții inovatoare din punct de vedere tehnologic și promovarea politicilor care transformă modurile în care conținuturile culturale. sunt produse, diseminate și accesate. Ne reafirmăm angajamentul de a sprijini participarea întreprinderilor culturale, muzeelor și instituțiilor la expoziții și festivaluri internaționale, găzduite de țările BRICS și de a extinde asistența reciprocă în organizarea unor astfel de evenimente.

Salutăm înființarea unui grup de lucru comun pentru sport pentru a dezvolta un cadru de cooperare sportivă BRICS, în timpul președinției Africii de Sud în 2023. Așteptăm cu nerăbdare desfășurarea cu succes a Jocurilor BRICS în octombrie 2023 în Africa de Sud. Ne angajăm să oferim sprijinul necesar țărilor BRICS pentru a participa la competiții și întâlniri sportive internaționale desfășurate în propria lor țară, în conformitate cu regulile relevante.

Subliniem că toate țările BRICS au o bogată cultură sportivă tradițională și sunt de acord să se sprijine reciproc în promovarea sporturilor tradiționale și indigene în țările BRICS și din întreaga lume. Încurajăm organizațiile noastre sportive să desfășoare diverse activități de schimb atât online, cât și offline.

Lăudăm progresul înregistrat de țările BRICS în promovarea rezilienței urbane, inclusiv prin Forumul de urbanizare BRICS și apreciem angajamentul de a consolida în continuare colaborarea incluzivă între guvern și societăți la toate nivelurile, în toate țările BRICS în implementarea Agendei 2030 și promovarea localizării. a ODD-urilor.

Dezvoltare Instituțională

Reiterăm importanța consolidării în continuare a solidarității și cooperării BRICS pe baza intereselor noastre reciproce și a priorităților cheie, pentru a consolida și mai mult parteneriatul nostru strategic.

Observăm cu satisfacție progresul înregistrat în dezvoltarea instituțională BRICS și subliniem că cooperarea BRICS trebuie să îmbrățișeze schimbările și să fie la curent cu vremurile. Vom continua să stabilim priorități clare în cooperarea noastră largă, pe baza consensului, și să facem parteneriatul nostru strategic mai eficient, practic și orientat spre rezultate. Noi însărcinăm șerpașii noștri să continue discuțiile în mod regulat cu privire la dezvoltarea instituțională BRICS, inclusiv în ceea ce privește consolidarea cooperării.

Salutăm participarea, la invitația Africii de Sud în calitate de președinte BRICS, a altor EMDC în calitate de „prieteni ai BRICS” la reuniunile BRICS sub nivelul summit-ului și la Dialogul BRICS-Africa și BRICS Plus în timpul celui de-al XV-lea Summit BRICS din Johannesburg în 2023.

Apreciem interesul considerabil manifestat de țările din sudul global pentru aderarea la BRICS. Fiind spiritului BRICS și angajamentului față de multilateralismul incluziv, țările BRICS au ajuns la un consens cu privire la principiile directoare, standardele, criteriile și procedurile procesului de extindere BRICS.

Am decis să invităm Republica Argentina, Republica Arabă Egipt, Republica Federală Democrată Etiopia, Republica Islamică Iran, Regatul Arabiei Saudite și Emiratele Arabe Unite să devină membri cu drepturi depline ai BRICS începând cu 1 ianuarie 2024. .

De asemenea, le-am însărcinat miniștrilor noștri de externe să dezvolte în continuare modelul țării partenere BRICS și o listă de țări partenere potențiale și să raporteze la următorul Summit.

Brazilia, Rusia, India și China salută președinția BRICS a Africii de Sud în 2023 și își exprimă recunoștința guvernului și poporului din Africa de Sud pentru organizarea celui de-al XV-lea Summit BRICS.

Brazilia, India, China și Africa de Sud își extind deplin sprijinul Rusiei pentru președinția sa BRICS în 2024 și pentru organizarea celui de-al XVI-lea Summit BRICS în orașul Kazan, Rusia.

 

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.